07/09/2017

En les aules

A través de tallers pràctics, pretén contribuir a l’enfortiment del capital humà mitjançant la formació dels joves. Ells són, doncs, la principal eina per abordar els problemes dels països del Sud i del desenvolupament humà en els països empobrits, amb la seva sensibilització i formació, es convertiran en part de la solució, en lloc de repetir esquemes que són la base del problema.

Els motius que han portat les ONG’S Globalmon, Viviendas para los sin techo a desenvolupar aquest projecte pot resumir-se en el profund desconeixement que té la joventut (i nosaltres) sobre la realitat dels països més empobrits, les causes de la pobresa i les seves conseqüències.

A causa d’aquest desconeixement s’han interioritzat una sèrie de prejudicis i estereotips negatius entre l’opinió pública, i de forma molt significativa entre els joves, cap als col·lectius més desfavorits, en risc d’exclusió social i en particular cap a les persones immigrants procedents de països empobrits, el que els impedeix la comunicació intercultural.

De forma paral·lela, es dóna un desconeixement generalitzat entre la joventut dels agents socials, públics i privats, així com de les desigualtats existents entre Nord i Sud i la relació d’interdependència que hi ha entre les dues regions del planeta, el que fa que augmenti el desinterès per us problemes aliens i la incomprensió d’aquests. Per això, els tallers inclouen la realització d’un treball-proposta de participació social per part dels alumnes.

 

 

 

07/09/2017

Continguts

 

Educació i desenvolupament.     

Objectiu de l’activitat         

 1. Mostrar als alumnes que hi ha altres tipus d’escola i d’ensenyament.
 2. L’educació s’adapta a les característiques pròpies del context, l’educació no formal, etc.         
 3. Reflexionar amb els alumnes sobre la situació de l’educació i concretament a l’escola dels països en vies de desenvolupament.         
 4. Sensibilitzar a l’alumnat sobre els Drets humans i els Drets del nen de la Convenció Universal de 1989.     

Valor que es pretén transmetre:         

 1. Ser conscient que tots els nens i nenes del món tenen els mateixos drets, però que aquests no es respecten per igual en tots els països         
 2. Ser consenteix i valorar la importància que té haver nascut en un punt del planeta o en un altre, i les diferències que això comporta.         
 3. L’educació com un treball fonamental per a la formació d’una persona i el seu desenvolupament com a persona independent amb capacitat per pensar per si mateixa.

 

                   

Gènere i desenvolupament.     

Objectiu de l’activitat:         

 1. Reflexionar sobre el concepte de gènere, la igualtat de gènere i la desigualtat entre el primer món i la resta, entre els gèneres masculí i el gènere femení.         
 2. Sensibilitzar sobre el paper de la dona als països en vies de desenvolupament, com un actor clau en l’àmbit familiar, social, comunitari i de motor econòmic.         
 3. La desigualtat real que encara existeix al primer món entre les dones i els homes en tots els nivells de la vida.         
 4. Analitzar i reflexionar sobre el llenguatge, conceptes de gènere, sexe, igualtat, diversitat, sexisme, etc.     

Valors que pretén transmetre:         

 1. La igualtat, som diferents físicament, però tenim les mateixes capacitats per desenvolupar les mateixes tasques.        
 2.  Els prejudicis, pensaments, costums i actituds construïdes socialment, no innates a l’ésser humà. Les diferències culturals.         
 3. La dona com a actor de cohesió social, actor clau del desenvolupament econòmic, actor clau de la transmissió cultural, etc.         
 4. La desigualtat real que encara existeix al primer món entre les dones i els homes en tots els nivells de la vida.

 

                                                                                                                                              

Immigració i interculturalitat.    

 Objectiu de l’activitat:         

 1. Treballar els diferents problemes que es plantegen a l’hora de relacionar-se dues cultures, dues personalitats molt diferents, etc.         
 2. Veure les diferents actituds que es donen quan es produeix el contacte de dues postures molt diferenciades i com aquestes influeixen en la relació posterior.         
 3. Treballar els conceptes, la percepció, estereotip, prejudicis, judicis de valor, opinió, fets, etc.         
 4. Aprendre a identificar l’etnocentrisme i analitzar-ne les conseqüències.         
 5. Temes transversals: diversitat, interculturalitat, integració, intercanvi, solidaritat, empatia, immigració, diferència, comprensió, voluntat, etc.

 

Drets humans i desenvolupament.     

Objectiu de l’activitat:         

 1. Informar sobre els diferents tractats internacionals de protecció dels drets humans.
 2. Conèixer el compromís dels diferents estats

 

Educació per a la pau. (Educació per a evitar el conflicte · Educació intercultural)     

Objectiu de l’activitat:         

 1. Identificar estereotips sobre “l’altre”         
 2. Conèixer una experiència de deconstrució de la imatge de l’enemic.

 

Educació per a la pau. (Educació per a comprendre el món)     

Objectiu de l’activitat:         

 1. Reflexionar sobre el sentit de la guerra i els diferents interessos que motiven les intervencions armades.         
 2. Entendre la capacitat destructiva de les armes, en particular la de les armes lleugeres.
 3. Comparar els preus de les armes en el mercat i els costos que provoquen.     

Debat i reflexió:         

 1. Hem de diferenciar el concepte del preu d’una arma (el que es paga per una arma al mercat), el concepte del cost (les conseqüències que té aquesta arma per a la societat) tant en nombre de víctimes com per al cost del desarmament i la destrucció que causa.         
 2. Introduir conceptes i paraules clau: pau, pau positiva, pau negativa, prevenció, seguretat, violència, defensa, agressió, conflicte, protecció.         
 3. Recordar tractats internacionals (Convenció sobre l’eliminació i no proliferació d’armes químiques, Tractat de no proliferació d’armes nuclears, Declaració dels drets humans).

 

 

 

 

Taller d’economia, consum i desenvolupament.     

Objectius:         

 1. Sensibilitzar els alumnes / es sobre els circuits econòmics que intervenen en la producció i en la comercialització dels béns de consum         
 2. Informar l’alumnat sobre els beneficis del consum responsable.     

Valors que es pretenen treballar durant el taller:         

 1. Conèixer els principis del consum responsable i que a poc a poc vagin convertint el seu consum tradicional en una forma de consum menys agressiva amb el medi ambient i més beneficiosa amb els treballadors / es i les cooperatives, com és el consum responsable.
 2. Conèixer pàgines web on es poden informar de les principals marques tèxtils, i si compleixen o no amb les regles fonamentals de, per exemple, no contractar nens i nenes per a la confecció de teixits, com www.ropalimpia.org

 

 

Taller sobre salut i desenvolupament     

Objectius específics del taller:         

 1. Explicar la importància de la salut en la vida de les persones i les conseqüències que té la manca de salut a les nostres vides.         
 2. Reflexionar amb els alumnes / es sobre la situació de la salut en els països en vies de desenvolupament.         
 3. Informar sobre els projectes sanitaris a nivell preventiu i assistencialista en els continents.     

Valors que es pretenen treballar durant el taller:         

 • La solidaritat amb els habitants d’aquests països per col·laborar en campanyes de recollida de medicaments, ulleres, crosses …
 • A través del joc es practiquen els valors de la cooperació i el treball en equip

 

 

07/09/2017

Les ONG’s

Dues són les Organitzacions No Governamentals de Gandia que aquest any han unit esforços per dur a terme el projecte Educa-solid.     

Globalmon, que és una Organització no governamental de Desenvolupament que des de 2003 portem a terme accions de cooperació internacional en els pobles més subdesenvolupats i desfavorits de l’Àfrica Subsahariana (Camerun, Txad; Guinea Equatorial i Senegal) Amèrica Llatina (Bolívia) i Àsia (Sri Lanka )    

Vienda para los sin techo, és una ONGD que des de l’any 2000 desenvolupa programes d’habitatge, educació, promoció de la dona, i salut, principalment en àrees urbanes marginals de Guayakil, a Equador, si bé el seu àmbit d’actuació s’estén al llarg de tota la costa equatoriana.

 

07/09/2017

De que estem parlant?

 

Què és l’Educació + per al desenvolupament?     

L’Educació per al Desenvolupament considera l’educació com un procés dinàmic, interactiu i participatiu orientat a la formació integral de les persones, la seva conscienciació i comprensió de les causes locals i globals dels problemes del desenvolupament i les desigualtats Nord-Sud, i el seu compromís per a l’acció participativa i transformadora.

D’aquesta manera defineix la sociòloga Marlen Eizaguirre el concepte d’Educació per al Desenvolupament sobre el qual, tot i això, hi ha dos grans interpretacions. Així un corrent més específica la limita a l’anàlisi dels problemes Nord-Sud, mentre que una altra concepció de l’Educació per al Desenvolupament molt més àmplia, considera que aquesta engloba altres tipus d’educació: educació en valors, per la solidaritat, intercultural, per la pau, la igualtat, educació mediambiental …

Des Educa-solid compartim la visió que l’educació per al desenvolupament no és una simple tasca de sensibilització puntual. És un treball educatiu diari, que aporta a totes i cadascuna de les branques de l’educació una

concepció crítica i diversificada dels problemes del desenvolupament, analitzant-los i explicar-ne les causes i conseqüències.

L’Educació per al Desenvolupament converteix a les alumnes i alumnes en protagonistes del desenvolupament humà i social, fent-los conscients que tot està interconnectat i apropant-los a realitats tan alienes a la seva quotidianitat com la crisi del deute, la fam o la migracions.

 

07/09/2017

Projecte Educa-Solid

Educa-sòlid, el projecte d’Educació per al Desenvolupament i la Solidaritat internacional, que porten a terme les ONGD de Gandia, Globalmon i Viviendas para los sin techo, està ja en la seva cinquena edició i compta amb el suport financer de la Diputació de València , amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gandia i la Fundació Palau Ducal dels Borja.

El projecte Educa-Sòlid està centrat en l’educació en valors com a eina per al desenvolupament dels joves i per extensió, de la societat de la qual formen part. L’educació per al desenvolupament busca fer partícips els estudiants, no només del seu propi creixement com a persones, sinó també del desenvolupament de la seva societat. L’educació en valors interpel·la els adolescents sobre com volen que sigui el món en què visquin d’adults.

El projecte es desenvolupa en diversos instituts de la Safor i L’horta sud, i es basa en l’enfocament pedagògic IDPA: Iniciació, Debat, Aprofundiment i Acció. L’objectiu és formar i informar la joventut i despertar en ella una actitud oberta i participativa en matèria de desenvolupament local i internacional, així com en l’àmbit de la Solidaritat Internacional i el Voluntariat.

 

 

                       

17/08/2017

Proyectos financiados por Ajuntament d’Ontinyent

 

Construcció d’un Centre Cultural i Museu de la Vall del Logone, a Yagoua, Mayo Danay, Camerun. (any 2016) Últim modul del museu.

 

El present projecte és una intervenció integrada en el Projecte integral de Construcció i equipament de Centre Cultural i Museu de la Vall del Logone (edavant CCY), ubicat a Yagoua, capital de la Vall del Logone de Camerun, i d’acord amb la linea estratégica de Globalmon, Art Cultura i Desenvolupament.

 

Es tracta de construir i adequar l’últim modul o annex que conforma tota l’edificació prevista.

El CCY ja s’ha convertit un espai de trobada, de creativitat, d’estudi, de formació i de intercanvi per a tots i totes les habitants de la Vall del Logone.

En aquest centre, es on Globalmon, gracies al finaçament de l’Ajuntament d’Ontinyent ha desenvolupat els tallers de formació complementaria i de capacitació als i les mestres de primaria.

El projecte intergral del CCY, respon al repte de que la cultura, en totes les seves expressions i manifestacions, alberga l’eperit, les tradicions, les arrels i la historia d’un territori  i de les persones que l’ahiten. Per això es deu preservar , conservar i potenciar, per aconseguir la pervivència en el temps, l’arraigament dels pobles que la poseixen i tambè i molt important com a mecanisme de cohesió social i de desenvolupament local d’un territori i d’una societat.

 

D’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible –Agenda 2030  i amb el Plà Estratègic de Globalmon 2011-2016 aquest projecte respón al Plà de desenvolupament local per a la Vall del Logone.

Respecte al Plà Estratègic de Globalmon, el projecte respon a la Linea Estratégica 8. Cultura als Objectius 2 i 3, O2.L3 Contribuir al desarrollo de los pueblos a través de la cultura. O3.L3 Contribuir a la cohesión social a través de acciones de sensibilización en los ámbitos de la diversidad cultural y el respeto a las personas y sus culturas .

Respecte al Objetius de Desenvolupament Sostenible , el projecte està contribueix a la consecució de l’ Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles, concretament la meta 11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

 

 

El projecte ha tingut una durada de 6  messos, tenint com a data d’inici juny de 2016,  i d’acord amb la clausula de la convocatoria en que el projecte va estar finalitzat durant l’any 2016.

 

Semestre  
mesos 1 i 2 3 i 4 5 i 6
ACTIVITATS FINANCIADOR
A0.1: Reunions informatives i signatura de compromisos de totes les parts implicades.
Activitats Resultat 1:

A.1.1. Contractació equip obra

Aito Ontinyent, Globalmon

Sana Logone

CCY

 

A.1.2  Compra de materials i reserva de ciment Aito Ontinyent, Globalmon

Sana Logone

CCY

 
A.1.3 execució de les obres Aito Ontinyent, Globalmon

Sana Logone

CCY

 
A.1.4 Instal·lació elèctrica Aito Ontinyent, Globalmon

Sana Logone

CCY

A.1.5 Viatge de seguiment, supervisió de la execució del projecte

 

Aito Ontinyent, Globalmon

Sana Logone

CCY

A.1.6 Informe final del projecte Aito Ontinyent, Globalmon

Sana Logone

CCY

 

   

Pressupost detallat per partides i activitats

 

PARTIDES COST TOTAL AITO. ONTINYENT GLOBALMON CENTRE CULRURAL SANA LOGONE TOTAL
1.Infraestructures i construcció 5.074,11€ 4.000€ 1.074,11€ 5.074,11€
 

2. Equips, materials i suministres

2.089,04€ 1.900€ 189€ 2.089,04€
3. Personal local 1.006,16€ 500€ 506,16 1.006,16€
4. Personal en seu 1.194€ 500€ 694€ 1.194€
5. Costos indirectes solicitant 300€ 300€ 300€
5.  Costs indirectes contrapart local 200€ 200€ 200€
 

Total

9.863,31€ 5.000€ 2.894€ 1.463,15€ 506,16€ 9.863,31€

 

Finançament solicitat a l’Ajuntament d’Ontinyent

 

 

FINANÇADOR

 

IMPORTE

 

ESTAT

 

%

 

Ajuntament. Ontinyent

 

5.000€

 

Sol·licitat

 

50,69%

 

Globalmon

 

2.894€

 

Disponible

 

29,34%

 

Sana Logone

 

1463,15€

 

Disponible

 

14,83%

Centre Cultural i Ecomuseu de la Vall del Logone  

506,16€

 

Disponible

 

5,13%

 

Total

 

9863,31€

 

100%

 

 

Viabilitat económica i mediambiental del projecte

Aquest projecte s’inserta en el Plà de Desenvolupament Local, àrea de cultura i desenvolupament del municipi de Yagoua, capital del Departament de Mayo-Danay, en la Província Extrem Nord de Camerun i compta amb el suport del municipi de Bongor, capital de la Província de Mayo Kebby, en el sud de Txad. Els Departaments formen la Vall del Logone. En primer lloc, com ja hem dit més a dalt, el projecte, es va gestar fa més de 7 anys, , amb l’acord de les autoritats locals i amb la participació i col·laboració directa de diferents ONGs internacionals (Globalmon Espanya, ACCRA Italia, Sana Logone Camerun i Txad) i les associacions civils de la zona.

La present intervenció és la culminació d’unes obres iniciades en 2009. Els terrenys van ser cedits per l’alcaldia de Yagoua, i en aquests moments, ja esta construïda tota l’edificació a falta de l’ultim mòdul que conforma el museu.

En l’actualitat, el Centre Cultural i Museu de la Vall del Logone, compta amb un Plà de Desenvolupament de Activitats[1] per al centre, elaborat i acordat pels diferents agents implicats i promotors de la iniciativa, que ha començat a implementar-se, des del moment en que es va construir el primer edifici. És a dir, el CCY esta en marxa des de fa uns anys i a mesura que va completant-se l’obra va ampliant-se l’oferta cultural, educativa i museística. Aquest plà,  compta amb la distribució dels espais i continguts, un organigrama de gestió, un plà d’actgivitats i altres detllas que conformen l’estratégia integral de funcionament del CCY.

Durant l’última dècada, Camerun ha experimentat molts canvis, i encara que continua sent un dels països menys avançats del mon (Camerun ocupa el lloc 153 de l’Índex de Desenvolupament Humà de Nacions Unides, any 2015). Les autoritats locals, les ONG’s i la comunitat Internacional a través de les agencies de desenvolupament han realitzat un gran esforç per millorar les dades de desenvolupament social i econòmic. Aquest esforç s’ha vist mermat i perjudicat pel conflicte generat per la banda terrorista Boko Haram , al nord del pais a la frontera amb Nigeria, però desde novembre de 2015, el conflicte ha disminuït, en el que afecta a Camerun quasi ha desaparegut i la situació està millorant de mica en mica.

En concret en la Vall del Logone, en la Vall del Logone, de la mà de les autoritats locals (tot i que siga a nivell de recolzament en autorització o cessió de terrenys ib no en diners directament), les ongs internacionals i altres actors, n’hi hagut un augment del garu d’escolarització dels joves, factor que afavoreix l’augment de l’interés pel coneixement i la cultura.  No existeix a la Vall del Logone, una infraestructura que a més de  preservar i promoure la cultura autòctona, ofereixca els recursos necessaris per al coneixement i l’estudi de tantes altres disciplines. El Centre Cultural aspira a convertir-se en el lloc de referència per a reunions, compta ja amb una biblioteca i una sala d’informàtica (incompleta però ja en funcionament) i altres recursos, per tal que ela habitants de la Vall del Logone tinguen accés al coneixement i a la tecnologia necessària per al desenvolupament en el segle XXI.

La viabilitat d’aquest projecte està avalada en primer lloc pel fet que es tracta d’una intervenció integrada en les prioritats dels governs de Camerun i Txad,  els actors de desenvolupament dels departaments de Mayo Danay (extrem nord de Camerun) i  de Mayo Kebby (sud de Txad), els polítics de la regió i les entitats de desenvolupament. I els actors internacionals de desenvolupament que operen en la regió (UNICEF, PNUD, BM, FAO etc, amb els que la contrapart Sana Logone ha tingut ocasió de col·laborar en moltes ocasions).A més de perseguir la contribució a aconseguir diferents Objectius de Desenvolupament sostenible.

El projecte és viable ja que s’ha demostrat el interès i l’ utilitat del mateix, en tant que es tracta de l’ultima fase de la infraestructura i tot el que ja s’ha construït, esta en funcionament i amb una gran acollida per part de la població. La demanda d’activitats en centre no para d’augmentar i l’oferta també

En tercer lloc, existeix una demanda social d’un espai per al coneixement i l’estudi a més de per a la promoció i la conservació de la cultura.

 

 

Factors socio-econòmics.

Ës una constatació universal, que el coneixement i la cultura son factors clau i condicions imprescindibles per al Desenvolupament d’una societat (desenvolupament poli´tic, cultural, econòmic, social i en tots els apsectes que conformen una societat). El CCY, a més de aspirar a convertirse en un centre de referencia de estudi i promoció de la cultiura local, centre de formació a joves i adults, centre cultural i de reunió de colectius, tambè serà un punt de referencia i atracció per al turisme i un bon marc i suport per tot tipus d’activitat generadora de renta.

 

Quant a la viabilitat econòmica del projecte, aquesta està assegurada en tant que, tots els recursos i instruments previstos s’hi troben a la Vall del Logone. El pressupost del projecte s’ha realitzat d’acord amb els preus de mercat actuals i reals de la zona. Tots els actors implicats al projecte s’han compromès a realitzar les aportacions econòmiques que s’han fixat al pressupost final, havent garantit la disponibilitat de les mateixes.

 

Factors técnics.

La viabilitat tècnica del projecte està avalada pel nivell de preparació i experiència en projectes similars en la zona, l’equip de Globalmon i l’equip de Sana Logone. Ambdues organització col·laboren conjuntament en la Vall del Logone desprès de més de 15 anys, el que ens atorga un coneixement exhaustiu del territori i dels habitants.

Aquest projecte està plantejat d’acord amb el context en el que es desenvoluparà i amb la participació del beneficiaris en el diagnòstic de les necessitats i problemàtiques i posteriorment en la identificació de solucions.

Cal remarcar, un altre factor que assegura la viabilitat del projecte, i es la participació directa i a més econòmica del Centre Cultural de la Vall del Logone, institució que Globalmon i Sana Logone han contribuït a crear, i que amb els anys, està erigint-se con un vertader centre de creació, formació, preservació de la cultura local i espai de referència i de debat per als agents locals i de desenvolupament de la zona.

 

 

Factors mediambientals

El projecte és respectuós amb el medi, i no comporta risc. El CCY es troba en uns terrenys de l’avinguda principal de Yagoua en els que no s’ha tingut que sacrificar cap espècie animal o vegetal pèr a fer l’obra. A més està previst plantar tota una cerca de Acàcia Senegal (espècie que genera grans quantitats d’oxigen, resistent al medi  i a més per la grandària i altura de la copa dona molta ombra) i altres especies autòctones.

Respecte a l’edificació, aquesta està plantejada d’acord amb el context. L’edifici principal i els annexos o mòduls conformen una estructura igual que la els poblats tradicionals massà, en els que l’edifici central, la cabanya central i més gran pertany al “cap” de família o líder local i al voltant d’aquesta van construint les altres llars. Formant quasi un cercle, en el que al centre es on estan els animals i fan vida els familiars. Els poblats de la Vall del Logone, es composen per estructures  en cercle formades per cercles familiars.

El projecte tècnic s’ha planificat amb materials durables que es troben a la Vall del Logone, deixant arrere les estructures de fang i fusta, per les de ciment, fusta i ferro. A més el centre ja compta amb una instal·lació d’energia solar, que es preveu siga completada pròximament, respectuosa amb el medi i de gran eficiència energètica. També compta amb una pou d’aigua neta.

 

Analisi de sostenibilitat 

La sostenibilitat del projecte ve avalada per diferents aspectes. En primer lloc el compromís de conservació i promoció expressat pels diferents promotors de la iniciativa, que desprès dels anys continua vigent.

En segon lloc, existeix un registre d’usuaris del centre que tal i com es va acordar en un inici aporten una cuota mensual o cada cop que la seva mermada economia els permet, però el que es més important aquest registre no ha parat de créixer des de que es va obrir el CCY. Amb aquestes aportacions, el centre nutreix un fons per la conservació i reparació de les instal·lacions així com per a la compra de nous materials, per a nodrir el fons bibliotecari (tot i que el gros han sigut donacions) i per a cobrir el jornal den almenys un persona responsable.

En tercer lloc, els experts en el terreny de la cultura, la gestió i promoció cultural que han participat en la promoció d’aquesta iniciativa així com en els diferents moments del procés de construcció, avalen la sostenibilitat del projecte.

En quart lloc, existeix una altra font de recursos que son les donacions en especies o efectiu, de donants del mon de la cultura, l’educació l’empresa privada o fundacions, filantrops etc. Per al manteniment de les instal·lacions, la conservació de la col·lecció artística i altres despeses del centre.

A més el centre podrà beneficiar-se de subvencions públiques i/o privades nominatives per a activitats concretes de promoció de la cultura, de formació , tallers etc.

El Centre Cultural és una institució publica sense ànim de lucre, oberta a tots els habitants de la Vall del Logone i els seus visitants, amb vocació de promoure, incentivar i realitzar activitats culturals per a tota la població.

 

Participació dels beneficiaris

Aquest és un projecte d’interés general per a tots i totes les habitas de la Vall del Logone. Per tractar-se d’un  espai obert, una institució sense ànim de lucre , serà tota la població de la Vall del Logone, població total estimada en 1.600.000 habitants. Tots els tindrà accés al CCY  i a participar en les activitats que es programen.

Al estar ubicat en la part Camerunesa de la Vall del Logone, les persones beneficiaries de la iniciativa directament son els joves de entre 14 a 25 anys del Municipi de Yagoua i els poblats de la perifèria , unes 15.000 persones directament. 

 

 

Recursos técnis i humans 

Globalmon posa a disposició del projecte a la coordinadora de projectes de l’entitat, qui realitzarà un seguiment de totes les activitats, la gestió administrativa i el control econòmic d’aquest. A més dos voluntaris de l’area de cooperació per al desenvolupament, recolzaran la tasca de la coordinadora i realitzaran la difusió i publicitat del projecte a la Comunitat Valenciana.

Per altra banda, una persona de l’equip de Globalmon realitzará un viatge a la Vall del Logone, per supervisar sobre el terreny l’execució del projecte. (L’equip de voluntaris, treballadors i resposables de Globalmon realitza almenys 3 viatges a l’any a la Vall del Logone, per tal de fer els diferents seguiments, evaluacións, diagnostics i altres tasques sobre el terreny).

Globalmon posa a disposició del projecte, els recursos humans necessaris per a la gestió del mateix, el seguiment executiu i econòmic i l’avaluació i informe final.

Coordinació, control econòmic i gestió administrativa: Júlia Ballester Masip

Personal voluntari: Berta Navarro i Juan Luis Faus Cucart.

Sana Logone posa a disposició del projecte, a tot el seu equip de tècnics i animadors, així com, un cotxe i dues motos per als desplaçaments.

Sana Logone posa a disposició del projecte el personal format i amb experiència de la pròpia entitat, i serà la responsable de la execució i implementació.

Coordinador del projecte: Ahmadou Wadiri (personal remunerat, Camerun)

Tonino Melis: Director del Centre Cultural de Yagoua, formador de formadors (especialista en cultura massa)

 

 Impacte de gènere atenent a les necessitats detectades de les dones

En primer lloc, destacar, la prioritat que atorga a Globalmon a la qüestió de gènere, que es té present a tots els plans, programes, projectes i activitats que empren aquesta entitat.

Donada la situació de desigualtat que existeix entre els habitants de la Vall del Logone, Globalmon i Sana Logone, han tingut molt en compte aquest col·lectiu sempre en qualsevol acció impulsada, i han tractat de treballar d’una manera constructiva i model envers la societat quant a les dones.

Les dones a la Vall del Logone com en molts altres territoris del mon, suporten més carregues i responsabilitat que els homes però no tenen ni poden accedir a la presa de decisions més enllà de qüestions petites i domestiques del dia a dia.

Son les dones les encarregades de cuidar, alimentar i educar el nens, de treballar les terres i recol·lectar la producció, així com fer-se càrrec dels majors de la família i de totes les tasques pròpies d’una casa. Però les decisions, sobre si els nens o nenes segueixen anant a l’escola o la deixen, en que invertir els pocs estalvis que té la família, o si continuar endavant amb un embaràs no desitjat o que posa en perill la pròpia salut de la dona, no són de la seva incumbència i pertanyen als marits, pare o germà. Sovint, es la dona el pilar principal de la casa i qui aporta els recursos econòmics però no té cap poder sobre els mateixos.

 

Actitud de les autoritats locals

Les autoritas locals, recolzen les accions de Globalmon i de Sana Logone, en tant que participen dels estudis i de la presa de decisions sobre el projectes, desde que aquestes dues organitzacions van començar a realitzar intervencions en la zona.

 

Descripció del context social, politic, cultural i ec´onómic del país

 La Vall del Logone està situada al centre del continet africà i la seva extensió abarca dos països. Pel nord, ocupa la zona Sud est de Txad, la Prefectura de Mayo Kebbi amb la capital a Bongor. Pel sud de la Vall, el territori ocupa el Nord de Camerun, la Província anomenada Extrem Nord, Departament de Mayo Danay amb la capital a Yagoua. EL conjunt forma una superfície al voltat del riu Logone de 15.000km² i més de un milió i mig d’habitants.

 

Població: La població total d’aquesta regió s’estima en 1600 000 habitants sent el  51,7% dones. Les ètnies dominants son: Masa, Mousgoum, Tupuri, Moussey, Peulh, Kanuri, Kera, Sara y Árabe Choa. Totes elles s’han dedicat tradicionalment a l’agricultura, la ramaderia, la pesca i el comerç local. Totes aquestes activitats avui dia s’han convertit en tasques complicades i la producció cada cop més es redueix, convertint-se en una producció d’autosuficiència segons la temporada del l’any i clarament insuficient durant l’estació de pluges..

 

Cultura: La ètnia majoritària de la zona es la massa, que al igual que les altres, utilitza la transmissió oral com a vehicle de subsistència i educació dels petits.

Així i tot cada cop la cultura tradicional va reduint-se, degut a la ingerència del cristianismes i l’èxode rural cap a les ciutats per la situació de pobresa extrema que es pateix al medi rural.  La població de majoria musulmana tot i que hi ha una importat presencia de cristians, combinen aquestes religions amb les tradicions de les religions animistes de la zona.

L’índex d’analfabetisme és molt elevat, sobre tot entre les dones, que abandonen l’escola molt prematurament. Així i tot entre els homes és un nombre molt reduït 15% el que arriba als estudis superiors. La majoria ho deixen abans, per falta de recursos o una absència total de motivació i expectatives de futur. L’atur entre la població jove és molt elevat.

Educació i escolarització: La taxa d’escolarització primària no arriba al 70% de la població de 5 a 10 anys. I tan sols el 11% dels menors continuen la secundaria.

Les infraestructures educatives estan molt deteriorades, sobretot aquelles que no estan sota la tutela d’alguna ordre religiosa o Fundació estrangera.

En general, hi ha escoles massificades i lluny dels poblats d’origen dels alumnes, que sovint ni tan sols son de rajola i ciment, sinó de canyes i adob. Aquestes escoles tenen molt poques eines per treballar amb els nens i nenes i molts dels mestres, ho son però sense estudis superiors o específics de magisteri.

Economia: El 95% de la població de la Vall del Logone es dedica a l’agricultura, la pesca i la ramaderia.

Quant a l’Agricultura, la presencia del riu Logone i dels llacs Maga i Guéré, ha creat una geografia de planícies cultivables molt extensa, en les que es produeix sorgho aliment bàsic, mill roig, blat de moro, coto, llegums, i cacauets sobretot.

Quant a la ramaderia, aquesta ha sofert una  reducció molt dràstica els darrers anys, deguts als períodes de sequera.

El sector secundari és quasi inexistent a la zona, hi ha una empresa SODECOTON de cultiu, recol·lecció i transformació del cotó, i la empresa estatal SEMRY. Aquetes dues empreses que ocupen un gran nombre de treballadors, poc a poc estan quedant-se obsoletes en maquinaria, equipaments i infraestructures, fet que es reflecteix en la pèrdua de competitivitat davant les Multinacionals estrangeres i la reducció dràstica de la producció.

El principal comprador de productes de Camerun, arròs, cotó, té, cafè i cacahuet és Nigèria, tot i que els darreres any hi hagut un increment de les transaccions amb Txad, degut al impuls que esta vivint el país gracies als hidrocarburs. Cal remarcar, que la descoberta de hidrocarburs en Txad ha incrementat per mil les transaccions econòmiques del país i ha augmentat l’índex de treballadors assalariats tot i així que aquesta bonança econòmica encara no es reflecteix directament sobre la societat. La inversió pública del Govern de Txad en infraestructures, educació, sanitat i altres no ha canviat l’evolució dels últims anys, ha augmentat una mica però no en correlació a l’augment del volum de negoci que es produeix actualment al país.

La Xarxa de carreteres i transports del país i d’aquesta zona de la Vall del Logone en particular, és molt reduïda i extremadament antiga. Aquest fet, dificulta enormement el comerç i transport de mercaderies i per tan el desenvolupament econòmic.

Per altra banda la absència d’una xarxa de transports amplia, ha propiciat el mercat privat del transport al que es dedica un 40% de la població.

 

Sistema polític i administratiu:

El sistema polític de Txad es pluripartidista, en el que els partits polítics estan legalitzats i  participen de les institucions.

Tot i haver una divisió administrativa en Departament, Prefectures, Municipis, el Govern de l’estat exerceix un fort poder centralista, i les estratègies de descentralització, transferència de competències etc. s’ha anat realitzant molt a poc a poc.

En general l’estructura tribal tradicional, s’ha mantingut intacta i a les zones rurals exerceix encara una forta influencia en la població. Els caps tribals, col·laboren activament amb les autoritats, formen part de la pressa de decisions i actuen de mediadors entre la població.

Despres de la independencia de Txad en 1960, hi hagut una guerra civil durant més de 30 anys. Avui, podem dir que hi ha un període de pau, tot i que encara sorgeixen alguns conflictes al nord del país. Al sud, la situació és molt diferent, la pau dura més de 20 anys.

Segons les dades actualitzades del PNUD al Informe de Desenvolupament Humà de l’any 2014, Camerun ha millorat respecte de algun dels indicadors però tot i això, tant Camerun com Txad continuen sent països en els que la població és molt pobra.

Durant l’any 2014 Camerun ha ocupat el lloc 152 del ranquing de països examinats, el seu Índex de Desenvolupament Humà és de 0,504.

Txad ocupa el lloc 184 de la llista de 187.

 

Indicadors actualitzats de desenvolupament humà i nivell de vida en Txad i Camerun.

 

 

INDICADOR

 

 

CAMERUN

152

 

CHAD

184

 

IDH

 

0,504

 

0,374

Esperança de vida al nàixer 55,1 51,2

 

Mitjana de anys escolarització 5,9 1,5
Anys previstos d’escolarització 10,4 7,4
Ingresos Nacional Brut per capita 2557$ 1622$
IDH_ajustat a la Desigualtat 0,339 0,232
Coeficient de Gini 38,9 39,8
Index de desigualtat 0,622 0,707
Tasa mort materna (per cada 100.000 vius) 690 1100
Tasa natalitat entre adolescents (de 15 a 18 anys, per cada 1000) 115,8 152
%Dones escons al parlament 16,1 14,9
% Població amb algun estudi secundari (un curs minim de 25 anys i més) Dones 7,4

Homes 8

Dones 1,7

Homes 9,9

Taxa participació de la població activa Dones 86,5

Homes 85,5

Dones 64

Homes 79,2

Index Desenvolupament Humà de Genere  

0,872

 

Index pobreza multidimensional 0,260-48,2%
Població en situació de pobreza multidimensional (milers)  

10187

 

%Població en situació propera a pobreza multidimensional 17,8  

%Població pobreza extrema 27,1

Diagnóstic de la situació i les causes.  

Des de fa més de 15 anys, començaren a sorgir iniciatives ciutadanes i altres impulsades per agents socials i de l’àmbit de la cooperació internacional, dirigides a promocionar la cultura dels pobles de la Vall del Logone. Aquestes iniciatives tenien un doble objectiu, per una costat posar en valor la cultura, recuperar aquells aspectes oblidats i perduts i fer partícip a tota la població del capital cultural que posseïen. Per altre  costat, començar a investigar i escrutar les potencialitats del bagatge cultural de la regió com a motor de desenvolupament local i econòmic.

Entre les diferents iniciatives podem destacar les següents:

 • Festival Tokna Massana. Celebració bianual en la que es donen cita totes els pobles de diferents ètnies de la Vall del Logone de ambdós costats del riu, Camerun i Txad. Cada dos anys es celebra en un costat del riu. La festa dura entre 5 i 7 dies, en els que la població a més de celebrar diferents aconteixements que marquen las seua historia com a poble, es reuneixen en diferents fòrums, espais de diàleg i debat i es consensuen estratègies comunes per abordar problemàtiques comunes.

L’any 2013, la festa va ser en honor a l’aigua , ja que també va ser l’any internacional dedicat a l’aigua per les Nacions Unides i el pregoner de la festa d’inauguració de la Tokna Massana va ser José Luis Ferrer, president de Globalmon.

 • Sorgiment de associacions de dansa i balls tradicionals. Aquestes agrupacions a més de ensenyar les danses i rituals als i les més joves, han començat a realitzar petits tours pel nord de Camerun i Sud de Txad i inclús han arribat a la capital de Camerun a mostrar aquest aspecte de la cultura dels pobles massa.
 • Cerca i recopilació de peces d’artesania antigues i tradicionals característiques de la zona i de gran valor artístic i cultural. Aquest tasca la va iniciar el doctor antropòleg, Tonino Melis i va ser l’orige de la idea de crear el museu.
 • Estudi, diagnostic i projecte de Construcció i Equipament d’Un Centre Cultural i Museu de la Vall del Logone, promogut per Tonino Melis, José Luis Ferrer Soria, Albert Litassou (President honorífic de Sana Logone Camerun), Raphael Litassou  (President Honorífic Sana Logone  Txad) Fissou Kouma alcalde de Yagoua desde 2007a mérs de un llarga llista de caps tribals , liders locals i membres actius de els associacions de pares i mares de alumnes (petites agrupacions molt organitzades), que van participar activament en la concepció del projecte global per dotar-lo de contingut.
 • Acta d’entrega dels terrenys de part de l’Ajuntament de Yagoua, amb la finalitat expressa de construir aquest CCY
 • Diferents ajudes econòmiques nacionals i internacionals que han permès que el CCY siga una realitat, de mica en mica. L’obra inicial de l’edifici principal és va realitzar gràcies a una ajuda de l’AECID i de Globalmon. Per al llarg dels anys han participat també entitats com la Fundació Bancaixa, l’ajuntament de Gandia, diferents organitzacions italianes i alemanyes, i en la darrera fase executada fa un any, va ser el propi ministeri de Educació de Camerun.

La necessitat de creació d’un centre d’aquetes característiques respon al fet de voler evitar i aturar la pèrdua i la menysvaloració de les tradicions. L’oblit comporta el debilitament de la societat,  si no hi ha una identitat cultural, una consciencia de poble, de passat comú, de tradició, augmenta el desconcert, el abandó i es deixen de fer coses i de aprofitar les oportunitats i les potencialitats que ofereix la tradició i la cultura per al desenvolupament local.

Alguns factors clau

 • La transmissió oral de la tradició cultural, es veuria reforçada
 • Existeix desinterès i falta de valoració de la tradició cultural per la invasió mitjançant televisió i Internet de la vida occidental
 • Trobada molt brusca, que ha generat una gran tensió social amb el mon globalitzat
 • La joventut atreta per aspectes de la modernitat molt allunats de la realitat que viuen
 • La formació educativa no genera espais de reflexió, debat, intercanvi, investigació… es una concepció molt estanca de cada etapa de l’educació inclús a nivell universitari.
 • Els mitjans de comunicació exerceixen una influència molt forta sobretot entre els més joves promovent practiques alienes completament a la cultura local i al context en el que viuen, fet que genera moltes decepcions.
 • Existeix una necessitat de formació en valors humans i culturals.

 

Justificació de la intervenció:

Comprenem la cultura com un conjunt de aspectes distintius, espirituals, materials i afectius que caracteritzen una societat. Ella aglutina, a més de la producció i expressió  artística, els modes de vida, els drets fonamentals de l’ésser humà, els sintemes de valors, les creences i les tradicions. Reconeix la multiplicitat de formes en que s’expressen la cultura dels grups i societats, parlem de diversitat cultural. Aquestes expressions es transfereixen dins i entre els grups i les societats.

Considerem també que la identitat cultural d’un poble ve definida històricament a través de múltiples aspectes en els que es plasma la cultura, la llengua, instrument de comunicació entre els membres d’una comunitat, les relacions socials, rituals i cerimònies pròpies; la cultura té un caràcter immaterial i sovint anònim, pues es producte de la col·lectivitat.

En aquest projecte abordem per això un apropament a la cultura, identitat i patrimoni con un dels detonants del desenvolupament del territori en el que actua Globalmon, la Vall del Logone.

La cultura juga un paper importantíssim en el desenvolupament d’un territori, fins al punt que molts pobles i regions del mon han apostat per la revalorització cultural, la identitat i el patrimoni com a eix del desenvolupament econòmic i social per a sortir de la pobresa.

Certament per al desenvolupament humà, la cultura es clau per a la cohesió social, la autoestima, la creativitat, la memòria etc. La cultura esta composta pel patrimoni material i immaterial, on es troben  les activitats i politiques publiques orientades a la conservació, restauració, posada en valor i utilització socials dels bens patrimonials. Aquesta revalorització i promoció cultural pot fer reviure una societat, repoblar àrees rurals, despertar el interès d’una població apàtica, potenciar la cohesió social, i a més, desencadenar activitats econòmiques i amb això millorar les condicions de vida de la col·lectivitat.

Així doncs, els nostres propòsits son:

Promocionar la defensa dels drets socials, econòmics, culturals, civils i politics a traves dels espais públics.

Construir i gestionar una proposta des de la joventut que aporte a la identitat cultural, convivència, igualtat i pau.

Recolzar la construcció i enfortir els moviments socials que incideixen en les polítiques publiques

 

OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS DEL PROJECTE

Objectiu  Global de desenvolupament:

Preservades, promocionades i difoses la cultura dels pobles autoctons per al desenvolupament humà de la Vall del Logone, Camerun i Txad.

 

Indicador de l’objectiu general

La cohesió social dels 1,600.000 habitants de la Vall del Logone, esta altlament reforzada i les condicions de vida millorades sota el suport del CCY

 

Objectiu Específic del projecte:

Construït un annex (últim) del CCY

 

Indicador de l’objectiu específic

El CCY esta completament construït equipat i en funcionament ple.

A0.1: Reunions informatives i signatura de compromisos de totes les parts implicades.
Activitats Resultat 1:

A.1.1. Contractació equip obra

A.1.2  Compra de materials i reserva de ciment
A.1.3 execució de les obres
A.1.4 Instal·lació elèctrica
A.1.5 Viatge de seguiment, supervisió de la execució del projecte

 

A.1.6 Informe final del projecte

 

Página del Centro Cultural y Museo del Valle del Logone

 

Anteriors projectes financiats per l’Ajuntament d’Ontinyent

 

futllet- Ontinyent

14/08/2017

En las aulas

A través de talleres  prácticos, pretende contribuir al fortalecimiento del capital humano mediante  la formación de los jóvenes. Ellos son, pues, la principal herramienta para abordar los problemas de los países del Sur y del desarrollo humano en los países empobrecidos, con su sensibilización y formación, se convertirán en parte de la solución, en lugar de repetir esquemas que son la base del problema.

Los motivos que han llevado las ONG’S  Globalmon, Viviendas para los sin  techo a desarrollar este proyecto puede resumirse en el profundo desconocimiento que tiene la juventud (y nosotros) sobre la realidad de los países más empobrecidos, las causas de la pobreza y sus consecuencias.

A causa de este desconocimiento se han interiorizado una serie de prejuicios y estereotipos negativos entre la opinión pública, y de forma muy significativa entre los jóvenes, hacia  los colectivos más desfavorecidos, en riesgo de exclusión social y en particular hacia las personas inmigrantes procedentes de países empobrecidos, lo que les impide la comunicación intercultural.

De forma paralela, se da un desconocimiento generalizado entre la juventud de los agentes sociales, públicos y privados, así como de las desigualdades existentes entre Norte y Sur y la relación de interdependencia que se da entre ambas regiones del planeta, lo que hace que aumente el desinterés por os problemas ajenos y la incomprensión de estos. Por ello, los talleres incluyen la realización de un trabajo-propuesta de participación social por parte de los alumnos.

 

14/08/2017

De que estamos hablando?

 

Qué es la Educación para el desarrollo ?

La Educación para el Desarrollo considera la educación como un proceso dinámico, interactivo y participativo orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y comprensión de las cauisas lo9cales y globales de los problemas del desarrollo y las desigualdades Norte-Sur, y su compromiso para la acción participativa y transformadora.

 

De este modo define la socióloga Marlen Eizaguirre el concepto de Educación para el Desarrollo sobre el que, no obstante, existen dos grandes interpretaciones.

Así una corriente más específica la limita al análisis de los problemas Norte-Sur, mientras que otra concepción de la Educación para el Desarrollo mucho más amplia, considera que ésta engloba otros tipos de educación: educación en valores, para la solidaridad, intercultural, para la paz, la igualdad, educación medioambiental …  Desde Educa-solid compartimos la visión de que la educación para el desarrollo no es una simple labor de sensibilización puntual. Es un trabajo educativo diario, que aporta a todas y cada una de las ramas de la educación una concepción crítica y diversificada de los problemas del desarrollo, analizándolos y explicando sus causas y consecuencias.

La Educación para el Desarrollo convierte a las alumnas y alumnos en protagonistas del desarrollo humano y social, haciéndolos conscientes de que todo está interconectado y acercándoles a realidades tan ajenas a su cotidianidad como la crisis de la deuda, las hambrunas o la migraciones.

 

14/08/2017

Las Ong’s

Dos son las Organizaciones No Gubernamentales de Gandía que este año han unido esfuerzos para llevar a cabo el proyecto Educa-solid.

Globalmon, que es una Organización no gubernamental de Desarrollo que desde 2003 llevamos a cabo acciones de cooperación internacional en los pueblos mas subdesarrollados y desfavorecidos del África Subsahariana (Camerún, Chad; Guinea Ecuatorial y Senegal) América Latina (Bolivia) y Asia (Sri Lanka)

Vivienda para los sin techo, es una ONGD que desde el año 2000 desarrolla programas de vivienda, educación, promoción de la mujer, y salud, principalmente en áreas urbanas marginales de Guayakil, en Ecuador, si bien su ámbito de actuación se extiende a lo largo de toda la costa ecuatoriana.

 

14/08/2017

Contenidos

 

Educación y desarrollo.

Objetivo de la actividad

 1. Mostrar a los alumnos que existen otros tipos de escuela y de enseñanza. La educación se adapta a las características propias del contexto, la educación no formal, etc.
 2. Reflexionar con los alumnos sobre la situación de la educación y concretamente en la escuela de los países en vías de desarrollo.
 3. Sensibilizar al alumnado sobre los Derechos humanos y los Derechos del niño de la Convención Universal de 1989.

Valor que se pretende transmitir:

 1. Ser consciente de que todos los niños y niñas del mundo tienen los mismos derechos, pero que estos no se respetan por igual en todos los países
 2. Ser consiente y valorar la importancia que tiene haber nacido en un punto del planeta o en otro, y las diferencias que esto comporta.
 3. La educación como un trabajo fundamental para la formación de una persona y su desarrollo como a persona independiente con capacidad para pensar por si misma.

                   

Género y desarrollo.

Objetivo de la actividad:

 1. Reflexionar sobre el concepto de género, la igualdad de género y la desigualdad entre el primer mundo y el resto, entre los géneros masculino y el género femenino.
 2. Sensibilizar sobre el papel de la mujer en los países en vías de desarrollo, como un actor clave en el ámbito familiar, social, comunitario y de motor económico.
 3. La desigualdad real que aún existe en el primer mundo entre las mujeres y los hombres en todos los niveles de la vida.
 4. Analizar y reflexionar sobre el lenguaje, conceptos de género, sexo, igualdad, diversidad, sexismo, etc.

Valores que pretende transmitir:

 1. La igualdad, somos diferentes físicamente, pero tenemos las mismas capacidades para desarrollar las mismas tareas.
 2. Los prejuicios, pensamientos, costumbres y actitudes construidas socialmente, no innatas al ser humano. Las diferencias culturales.
 3. La mujer como actor de cohesión social, actor clave del desarrollo económico, actor clave de la transmisión cultural, etc.
 4. La desigualdad real que aún existe en el primer mundo entre las mujeres y los hombres en todos los niveles de la vida.

                                                                                                                                              

Inmigración e interculturalidad.

Objetivo de la actividad:

 1. Trabajar los diferentes problemas que se plantean a la hora  de relacionarse dos culturas, dos personalidades muy diferentes, etc.
 2. Ver las diferentes actitudes que se dan cuando se produce el contacto de dos posturas muy diferenciadas y como estas influyen en la relación posterior.
 3. Trabajar los conceptos, la percepción, estereotipo, prejuicios, juicios de valor, opinión, hechos, etc.
 4. Aprender a identificar el etnocentrismo y analizar sus consecuencias.
 5. Temas transversales: diversidad, interculturalidad, integración, intercambio, solidaridad, empatía, inmigración, diferencia, comprensión, voluntad, etc.

 

  

Derechos humanos y desarrrollo.

Objetivo de la actividad:

 • Informar sobre los diferentes tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Conocer el compromiso de los diferentes estados

 

Educación para la paz. (Educación para evitar el conflicto · Educación intercultural)

Objetivo de la actividad:

 1. Identificar estereotipos sobre “el otro”
 2. Conocer una experiencia de deconstrución de la imágen del enemigo.

 

Educación para la paz. (Educación para comprender el mundo)

Objetivo de la actividad:

 1. Reflexionar sobre el sentido de la guerra y los diferentes intereses que motivan las intervenciones armadas.
 2. Entender la capacidad destructiva de las armas, en particular la de las armas ligeras. Comparar los precios de las armas en el mercado y los costes que provocan.

Debate y reflexión:

 • Debemos diferenciar el concepto del precio de un arma (lo que se paga por un arma al mercado), el concepto del costo (las consecuencias que tiene esa arma para la sociedad) tanto en número de victimas como para el costo del desarme y la destrucción que causa.
 • Introducir conceptos y palabras clave: paz, paz positiva, paz negativa, prevención, seguridad, violencia, defensa, agresión, conflicto, protección.
 • Recordar tratados internacionales (Convención sobre la eliminación y no proliferación de armas químicas, Tratado de no proliferación de armas nucleares, Declaración de los derechos humanos).

 

 

Taller de economía, consumo y desarrollo.

Objetivos:

 1. Sensibilizar a los alumnos/as sobre los circuitos económicos que intervienen en la producción y en la comercialización de los bienes de consumo
 2. Informar al alumnado sobre los beneficios del consumo responsable.

Valores que se pretenden trabajar durante el taller:

 • Conocer los principios del consumo responsable y que poco a poco vayan convirtiendo su consumo tradicional en una forma de consumo menos agresiva con el medio ambiente y más beneficiosa con los trabajadores/as y las cooperativas, como es el consumo responsable. Conocer páginas web donde se pueden informar de las principales marcas textiles,  y si cumplen o no con las reglas fundamentales de, por ejemplo, no contratar a niños y niñas para la confección de tejidos, como www.ropalimpia.org

 

 

Taller sobre salud y desarrollo

Objetivos específicos del taller:

 1. Explicar la importancia de la salud en la vida de las personas y las consecuencias que tiene la falta de salud en nuestras vidas.
 2. Reflexionar con los alumnos/as sobre la situación de la salud en los países en vías de desarrollo.
 3. Informar sobre los proyectos sanitarios a nivel preventivo y asistencialista en los continentes.

Valores que se pretenden trabajar durante el taller:

 • La solidaridad con los habitantes de esos países para colaborar en campañas de recogida de medicamentos, gafas, muletas… A través del juego se practican los valores de la cooperación y el trabajo en equipo

 

04/07/2017

Proyecto Educa-Solid

 

Educa-sòlid, el proyecto de Educación para el Desarrollo y la Solidaridad internacional, que llevan a cabo las ONGD de Gandia, Globalmon y Viviendas para Los Sin Techo, está ya en su quinta edición y  cuenta con el apoyo financiero de la Diputación de Valencia, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Fundació Palau Ducal dels Borja.

El proyecto Educa-Sòlid está centrado en la educación en valores como herramienta para el desarrollo de los jóvenes y por extensión, de la sociedad de la que forman parte. La educación para el desarrollo busca hacer partícipes a los estudiantes, no sólo de su propio crecimiento como personas, sino también del desarrollo de su sociedad. La educación en valores interpela a los adolescentes sobre cómo quieren que sea el mundo en el que vivan de adultos.

El proyecto se desarrolla en varios institutos de la Safor y L’horta sud, y se basa en el enfoque pedagógico IDPA: Iniciación, Debate, Profundización y Acción. El objetivo es formar e informar a la juventud y despertar en ella una actitud abierta y participativa en materia de desarrollo local e internacional, así como en el ámbito de la Solidaridad Internacional y el Voluntariado.

 

                       

 

 

 

23/06/2017

CAMPAÑA FINANCIACIÓN DE BECAS 2019 · 20

Podrías financiar una beca para un/a estudiante desde tan solo 20 €. ?

Participa en la financiación de una beca de estudios de formación profesional en el Valle del Logone, entre Camerún y Chad.

El CFEM, es un proyecto de Globalmon Gandia y Globalmon Camerún que comienza su actividad en 2017.  Nuestro objetivo es ampliar la formación con las nuevas materias de albañilería, mecánica, informática, peluquería y restauración en los próximos cursos.

Puedes hacer una transferencia a:

También puedes depositar la cantidad en la recepción:

    Espai Globalmon, en la calle Duc Alfons el vell, 5 en 46701 Gandía

    info@globalmon.org   /  administracio@globalmon.org

   Amplia tu información llamando al   962 950 668

 

 

¿Implícate y lidera una campaña de crowdfunding en migranodearena.org a favor de Globalmon? Te proponemos algunas ocasiones:

 • Eventos deportivos: si participas en maratones, medias maratones, triatlones, travesías en aguas abiertas o en bicicleta, añade una causa solidaria a tu reto deportivo. ¡Tendrás una doble motivación!
 • Celebraciones: en lugar de recibir regalos con motivo de cumpleaños, aniversarios de bodas o comuniones, anima a tus amigos y familia a colaborar con tu reto solidario.
 • Reto personal: cualquier momento puede ser bueno para liderar un reto solidario. Sólo hace falta que quieras implicarte con una causa o entidad para decidirte. 
 • Retos en grupo/empresa: un grupo de empleados puede liderar un reto de recaudación a favor de GLOBALMON en migranodearena.org. Además, la empresa puede colaborar dentro de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

 

08/06/2017

Comerç Solidari

Trasiego comercial en el rio Logone Chad

 

El “Espai Globalmon“, és una botiga de comerç solidari que tenim a Gandia, a la seu central de la nostra organització.
En ella, posem a la venda gran varietat d’objectes d’artesania procedent dels països en què desenvolupem les nostres intervencions.
Àfrica Subsahariana (Txad, Camerun, Senegal), Amèrica Llatina (Bolívia), i Àsia (Sry Lanka).

Figures tallades en fusta, joguines fets amb cartró i decorat a mà, joies ètniques, carteres, bosses i sandàlies de pell, abaloris de pedres precioses, teles tintades en ceres naturals, estovalles pintats a mà, instruments musicals, peces de decoració o parament de la llar a base de materials reciclats …

Tot això comprat directament als artesans a un preu just i sense intermediaris, ja que creiem que amb aquesta iniciativa contribuïm a enfortir el teixit comercial d’aquestes regions i la perdurabilitat de l’artesania, en molts dels casos en procés de desaparició.
D’altra banda, la recaptació de fons a través de la venda d’aquests articles, ens serveix per finançar els nostres projectes de desenvolupament en aquests països.

Visitans:

       Alfons el Vell, 5 bajo
          46701 Gandía (Valencia) España

   +34 962 950 668

   info@globalmon.org

 


08/06/2017

Practiques amb estudiants

Grupo de mujeres chadianas con niño, van de pesca.

PRÀCTIQUES A LA VALL D’LOGONE

Globalmon pot gestionar les pràctiques d’estudis a la Vall de Logone.

Tan sols cal presentar un pla de treball, relacionat amb algun dels àmbits d’actuació de Globalmon

Campanya d’escolarització
Reforç capacitació professors / es
autosuficiència alimentària
Cooperatives de microempreses
Sensibilització i iniciatives de millora en matèria d’Higiene i salut, medi ambient i recursos naturals, igualtat de gènere.
O qualsevol altra proposta que sigui avaluada positivament per Globalmon i Sana Logone.

Totes les despeses els cobreix l’estudiant.

Allotjament als albergs de Sana Logone i Globalmon a Yagoua (Camerun) i Bongor (Txad). Es pot gestionar també un altre tipus d’allotjament.

 

PRÁCTICAS EN GLOBALMON

Globalmon acull a estudiants per realitzar les pràctiques d’estudis a la nostra entitat.
Tots aquells estudis que estiguin relacionats amb la cooperació per al desenvolupament directament o indirectament, tenen cabuda en la nostra organització.
Tan sols has de presentar-nos una proposta que s’adapti al pla de treball de Globalmon.

 

 

PRÀCTIQUES D’ESTUDIANTS DE PAÏSOS DE L’SUD

Desde hace algunos años, Globalmon acoge a estudiantes procedentes de países del sur que cursan sus estudios superiores en las universidades de Valencia (Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia).
Algunos de ellos estudian su carrera universitaria en Valencia y finalizan ésta realizando sus prácticas con nosotros,  otros cursan masters y postgrados complementarios a sus estudios.
Desde Globalmon además, gestionamos el alojamiento, las becas para la manutención y desplazamientos y ofrecemos asesoramiento legal y administrativo.

 

08/06/2017

Turisme solidari

Cooperantes en un mercado local

 

Viatges d’immersió cultural i de solidaritat

Vols conèixer països com el Txad i Camerun i fer-ho des d’un punt de vista solidari i respectuós? Globalmon t’ofereix la possibilitat de conèixer la realitat d’aquests països a través del voluntariat internacional, els camps de treball i el turisme responsable.

Organitzem viatges al cor d’Àfrica, com una oportunitat de viatjar al continent africà, conèixer la seva realitat i col·laborar en els projectes que hi porta a terme Globalmon.

El circuit que proposem recorre els països del Camerun i Txad, concretament la Vall del Logone, al País Massa. L’itinerari transcorre al llarg del riu Logone, des de la càpita del Txad, N’Djamena, fins a les petites aldees al voltant de Yagoua i Bongor, en què Globalmon desenvolupa els seus projectes.

Vine a conèixer la Vall del Logone: coneixeràs la gent que l’habita, la riquesa natural, la diversitat de llengües, ètnies (Massa, Toupori, Peul, Mousgoum, Foulbé, etc) recubrirás un món nou, una realitat difícil de conèixer des nostre context habitual.

07/06/2017

Viatja amb nosaltres

Grupo de niñas chadianas manejan una barca en el Logone

Viatges d’immersió cultural i de solidaritat a la vall del Logone

La disponibilitat i itinerari dels viatges s’adapten en funció de les realitats polítiques i socials del moment al país. Per a més informació consultar prèviament trucant als telèfons 962.950.668 (seu de Globalmon) i 962.871.465 (Palau Ducal dels Borja). Pregunteu per Jose Luís.

 

Opció A

10 dies: 5 de participació directa i 5 de turisme.

A l’arribada els viatgers passaran la primera nit a N’Djamena, per que al matí següent hauran de realitzar els tràmits corresponents amb la policia (verificar visat i autoritzar estada). Amb aquest tràmit el viatger podrà recórrer tota la Vall de Logone sense cap problema, independentment de si aquesta al Camerun o al Txad. Allotjament a la Casa d’Acollida de Sana Logone i Globalmon, totes les nits excepte una nit en què els viatgers dormiran al Campament del Parc Natural de Waza.

 • Dies 1-5
 • Educació no formal, activitats lúdico-educatives en entorn als temes, medi ambient, igualtat de gènere, revaloració de la cultura Massa, educació per a la convivència, educació creativa.
  El viatger s’instal·larà a la casa d’acollida de Sana Logone (bé en Yagua o bé en Bongor) en funció de l’escola on vagi a realitzar el seu voluntariat.
  D’acord amb els professors de l’escola, es desenvoluparan les activitats programades durant 5 dies.
  Durant aquests dies, el voluntari tindrà l’oportunitat de conèixer a les Associacions de Pares i Mares dels alumnes, i conèixer les seves experiències de primera mà, a més d’altres projectes de Globalmon i Sana Logone, al costat dels tècnics de Sana Logone. A més també podrà visitar a les estones lliures Yagoua i Bongor, i les respectives seus de Sana Logone etc.
 • Itinerari per la Vall del Logone
 • Dia 6: excursió al Llogaret de Roomsiki.
  Un enclavament de muntanya on es creuen les vies principals que comuniquen Txad i Camerun de nord a sud i d’est a oest, i per tant un lloc de pas de comerciants i tot tipus de viatgers, en què el mercat de fruites i verdures és sens dubte un punt imprescindible a visitar.
  Des del llogaret, iniciarem una petita ruta de muntanya, durant la qual podrem gaudir d’un paisatge de gran riquesa natural i animal.
  A la tarda arribada al Parc Natural de Waza. On soparem i dormirem en els boukarous.
 • Dia 7: Parc Natural de Waza
  Sortida molt d’hora per fer una ruta pel Parc Natural (entrada 5 euros inclosa en les despeses del viatge).
  Aquesta és una de les Reserves Naturals d’Àfrica Central més important. Hi conviuen milers d’espècies animals i vegetals de la regió saheliana. Podrem veure, antílops, elefants, gaseles, girafes, hipopòtams, estruços, lleons i una extensa varietat d’aus.
  Retorn a l’alberg de Sana Logone (Bongor o Yagoua).
 • Dia 8: Pouss i les cases Obus.
  Excursió al poblat de Pouss, per visitar les anomenades cases Obus.
  Parades en altres llogarets al llarg riu Logone.
 • Dia 9: N’Djamena
  Visita de la ciutat, fins a l’hora de sortida de l’avió.

 

Opció B

El viatge aquest pensat per a grups de 10 persones.

Allotjament:
Habitacions per a dues persones, tot i que es pot sol·licitar un tercer llit. Totes tenen bany.
N’Djamena: Missió Catòlica de N’Djamena
Bongor: Centre d’Acollida Lama Lama
Yagoua: Alberg La Sentinelle
Parc Natural de Waza: Cabanyes
Maroua: Hotel Dabah-

 • Itinerari .:
  Dia 1: Arribada a N’Djamena (capital del Txad) Arribada a la nit a la ciutat.
  Sopar i nit en Missió Catòlica
 • Dia 2: Poblats Massa
  Sopar i nit en Bongor. Esmorzar a la Missió Catòlica de N’Djamena. Sortida direcció Bongor, al llarg del riu Logone. Aturada en diferents poblats Massa i llocs d’especial interès natural i paisatgístic. L’estructura dels poblats i visita a algunes cases Massa on les dones ens mostraran com viuen el seu dia a dia.
  Durant l’excursió es realitzarà una parada a unes de les escoles construïdes per Globalmon i Sana Logone, on els viatgers tindran l’oportunitat de visitar els alumnes i xerrar amb ells i amb els pares i mares i professors.
 • Dia 3: Llac guere
  Sopar i nit en Yagoua
  Visita al Llac, de gran riquesa animal, sobretot per que en ell podem veure els hipopòtams que hi habiten. A més també podrem veure les tècniques de pesca tradicionals de la mà de les dones i els homes que cada dia ho fan al llac.
  Arribada a Yagoua.
 • Dia 4: Yagoua
  Sopar i nit en Yagoua
  Visita de la ciutat, seu de Sana Logone (explicació sobre els projectes pels tècnics), visita mercat central. Visita al nou Centre Cultural de Yagoua.
  Visita a l’escola Kalak, la primera escola construïda per la Campanya d’Escolarització de Globalmon, i xerrada amb els pares i mares de l’Associació i amb els professors d’aquesta.
 • Dia 5: Roomsiki
  Sopar i nit en Cabanyes Parc Natural de Waza. Després de l’esmorzar, excursió al llogaret de Roomsiki. Un enclavament de muntanya on es creuen les vies principals que comuniquen Txad i Camerun de nord a sud i d’est a oest, i per tant un lloc de pas de comerciants i tot tipus de viatgers, en què el mercat de fruites i verdures és sens dubte un punt imprescindible a visitar.
  Des del llogaret, iniciarem una petita ruta de muntanya, durant la qual podrem gaudir d’un paisatge de gran riquesa natural i animal.
  A la tarda arribada al Parc Natural de Waza. On soparem.
 • Dia 6: Parc Natural de Waza. Sopar i nit a Maroua
  Sortida molt d’hora per fer una ruta pel Parc Natural (entrada 5 euros inclosa en les despeses del viatge).
  Aquesta és una de les Reserves Naturals d’Àfrica Central més important. Hi conviuen milers d’espècies animals i vegetals de la regió saheliana. Podrem veure, antílops, elefants, gaseles, girafes, hipopòtams, estruços, lleons i una extensa varietat d’aus.
  Arribada a l’hora del sopar a Yagoua
  .
 • Dia 7: Esmorzar a Yagoua
  Excursió a Maroua i altres pobles on Globalmon ha dut a terme projectes.
 • Dia 8 Yagoua
  Sopar i nit en Yagoua
  Excursió al poblat de Pouss, per visitar les anomenades cases Obus.
 • Dia 9 Volta a N’Djamena
  Eixida a Espanya.

Menjar tradicional de la zona. Carns i peixos a la brasa, Sopa de llegums, Arròs especiat, Bola de sorgho etc.

 

Opció C

Campament Solidari

4 setmanes

Desenvolupament d’un programa integral de Foment de l’escolarització a alumnes / es, pares i mares i professorat.
El programa es durà a terme en dues escoles.

Allotjament en els Albergs de Sana Logone i Globalmon

Durant les 4 setmanes es programaran excursions als llocs d’interès de la Vall de Logone.
Llac guere, Poblat de Pouss i les cases Obus, Parc Natural de Waza, Llogaret de Roosiki, Yagoua, Maroua, Bongor ..

Abans de viatjar els voluntaris hauran de realitzar un curset de formació amb els tècnics de Globalmon.

 

Opció D

Pràctiques a la Vall de Logone

Globalmon pot gestionar les pràctiques d’estudis a la Vall de Logone.

Requisits:
Presentar un pla de treball, relacionat amb algun dels àmbits d’actuació de Globalmon
Campanya d’escolarització
Reforç capacitació professors / es
autosuficiència alimentària
Cooperatives de microempreses
Sensibilització i iniciatives de millora en matèria d’Higiene i salut, medi ambient i recursos naturals, igualtat de gènere.

O qualsevol altra proposta que sigui avaluada positivament per Globalmon i Sana Logone.

Temps a decidir per l’estudiant en pràctiques.

Totes les despeses són coberts pel voluntari.

Allotjament als albergs de Sana Logone i Globalmon. Es pot gestionar també un altre tipus d’allotjament. Tant per a la visita dels projectes com els itineraris de turístics, els viatgers creuen contínuament d’un país a l’altre.

 

 

 

 

 

 

07/06/2017

Voluntariat

Cooperantes de Globalmon

 

Vols ser voluntari / a?

Si tens ganes de ser un voluntari de Globalmon, realitzar un voluntariat amb infants i joves, ser cooperant internacional i treballar com a voluntari ajudant els altres, pots col·laborar amb nosaltres.

Podem coordinar-teu voluntariat a l’Àfrica. Posa’t en contacte amb nosaltres perquè coordinem el teu programa de voluntariat.

També pots aclarir els teus dubtes punxant en el següent enllaç i agregándote al grup WhatsApp de Globalmon: 

 

 

 

 

 [contact-form-7 id="435" title="Formulario de consulta para participar"]

 

     D’acord amb la L.O. 15/1999, com a sol·licitant acceptes la incorporació de les seves dades als fitxers de Globalmon.org.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ho desitja. Es conservaran amb caràcter confidencial.

07/06/2017

Campaments d’estiu

Grupo de niños con una cooperante de Globalmon durante un campamento de verano.

Des de l’inici de la Campanya d’Escolarització de nens i nenes a la Vall del Logone, a Globalmon hem volgut fomentar el treball i la implicació del voluntariat com a mitjà / actor de la sensibilització de les societats del Nord.

Per aquesta raó, cada escola de primària que es construeix a la Vall del Logone va acompanyada de l’organització d’un campament d’estiu. En aquests campaments, es realitzen tallers que fomenten la creativitat, la diversió i l’aprenentatge a través d’activitats lúdico-educatives, preparades per un grup de voluntaris de Globalmon que es desplaça a la Vall del Logone. Els campaments es celebren des de l’any 2005 i és una iniciativa que ha tingut resultats molt positius pel que fa a la motivació i sensibilització de les famílies que habiten a la Vall. Les activitats estan pensades per a realitzar amb els alumnes però també amb els pares i mares d’aquests i amb els professors de les escoles i els animadors de Sana Logone, la nostra contrapart local.

Els campaments es realitzen anualment durant els mesos de juliol i agost, quan els nens estan de vacances i solen durar entre 4 i 6 setmanes. Durant aquest temps els voluntaris conviuen amb la societat camerunesa i txadiana, alhora que desenvolupen el programa d’activitats i coneixen de primera mà la realitat d’Àfrica.

Els campaments pretenen ser un primer contacte dels nens i nenes i de la comunitat en general amb la nova escola de primària, recentment construïda. Es tracta d’integrar-los en el seu nou espai comú.
Si ets una persona amb iniciativa, experiència en activitats amb nens i amb coneixements de francès (preferible però no indispensable) i vols ser voluntari, no ho dubtis i posa’t en contacte amb nosaltres.
Per a més informació, ompli el formulari en línia disponible a l’apartat Participa.

 

07/06/2017

Sensibilització

Grupo de cooperantes de travesía en el rio Logone.

Educació i sensibilització per al Desenvolupament i la Solidaritat Internacional adreçada als joves de la comarca de la Safor.

Globalmon com a agent de cooperació al desenvolupament a l’Àfrica Subshariana, contempla entre els seus principals objectius donar a conèixer a la societat desenvolupada la realitat d’Àfrica Subshariana i les problemàtiques que existeixen i impedeixen el seu desenvolupament i el de tots els països menys avançats, a través de la educació per al desenvolupament i la Solidaritat i la Sensibilització social.

Per això hem previst un projecte d’Educació per al desenvolupament i la Solidaritat Internacional, en el qual portarem a terme una activitat formativa, enfocada als joves de 15 a 18 anys.

L’activitat es divideix en dos eixos, en primer lloc un taller d’educació per al desenvolupament, de 10 sessions en què es treballaran els següents temes:

 • Organitzacions Internacionals No governamentals i Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • Salut i desenvolupament
 • Medi ambient i desenvolupament
 • Gènere i desenvolupament
 • Educació i desenvolupament
 • Economia, consum i desenvolupament
 • Immigració, causes i conseqüències
 • Participació social, voluntariat i desenvolupament
 • Objectius del Mil·lenni
 • Drets Humans i Drets de la Infància

En segon lloc, una sèrie d’intervencions de diferents organitzacions no governamentals i associacions d’immigrants, en què es donarà a conèixer el seu treball i les àrees d’intervenció en què desenvolupen la seva tasca.

+ Informació

 

Étnica

Des de l’any 2003 se celebra el Festival de Música i Danses del Món Etnica al Pati d’Armes del Palau Ducal dels Borja a Gandia. Aquest és el primer festival de músiques del món d’aquest nivell que se celebra a la zona. Té lloc a l’estiu, normalment durant el mes de juliol i hi han actuat grups de l’Índia i Corea del Sud entre d’altres.

El projecte es va desenvolupar en col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia i el Palau Ducal dels Borja. Amb la intenció de reivindicar la identitat cultural davant la globalització cultural, es tracta de pensar en “l’altre” no com un estrany sinó com algú de qui podem aprendre coses noves i diferents, amb qui podem compartir una mateixa realitat ia qui podem mostrar també un altre punt de vista.

 

Euro-Chantier (Manuals de sensibilització i educació pel desenvolupament)

El dispositiu Euro-Chantiers ®: Creació de programes d’educació per al desenvolupament, és un projecte finançat per la Unió Europea en què participen
ONGD europees i africanes, amb la finalitat de crear quatre manuals d’educació per al desenvolupament i la solidaritat.

Mitjançant aquests manuals es pretén mobilitzar la ciutadania europea a favor del desenvolupament, les estratègies i polítiques de lluita contra la pobresa i les accions a favor de les comunitats més pobres dels països menys desenvolupats. En ells es desenvolupen activitats per incrementar entre els joves europeus el nivell d’informació i de mobilització sobre temes d’educació, sanitat, el paper de la dona i el medi ambient.

 

Exposició “Enginyosa Àfrica”

L’exposició que pertany a l’ong senegalesa ENDA Tiers Monde, és una mostra d’objectes creada a partir de la reutilització de materials rebutjats en un context sociocultural urbà i escassos recursos econòmics. “Enginyosa Àfrica” ​​és una finestra oberta a la creativitat de ser humà, que ens convida a reflexionar sobre la societat del consum.
Aquests objectes estan organitzats per grups temàtics amb panells explicatius i acompanyats per tallers de tipus lúdic-educatius per a escolars, realitzats per animadors-artesans senegalesos.
La idea que ens ha mogut a fer aquesta exposició en el marc del nostre programa de sensibilització, ha estat el poder oferir una imatge diferent del continent africà, de diversitat, creativitat i amb un ampli potencial social, cultural i artístic.
Amb aquesta intervenció perseguim el canvi en conceptes com la pobresa, la cooperació, Àfrica en la nostra societat.
Dirigida a grups escolars i associacions, es tracta de realitzar una activitat lúdica i pedagògica sobre la recuperació i el reciclatge de diferents materials.

 

Fires i celebracions

En Globalmon aportamos una visión más próxima a los alumnos de las escuelas de primaria, en particular y a la sociedad valenciana en general, sobre la situación de los países del Sud, participando en ferias de educación como EDUCAM o asistiendo a celebraciones cono “El Dia de Africa” en Valencia, para potenciar una reflexión critica sobre la desigualdad mundial y la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. También realizamos exposiciones de fotografía o de arte africano, con la finalidad de mostrar la cultura africana a los habitantes de nuestra sociedad y propiciar una actitud de respeto y entendimiento entre las personas de origen diferente y tradiciones diferentes.

 

Campanya de recollida de roba usada

Periòdicament organitzem una campanya de recollida de roba usada i calçat per enviar als països on Globalmon desenvolupa la seva activitat.

 

07/06/2017

Participeu

Cooperantes de Globalmon

Pots participar associant-, ingressant com a voluntària / o o participant en un viatge d’immersió cultural.

Vols col·laborar com a soci / a? Pots fer-ho aportant una quantitat anual que tu prefereixis.

Si us plau omple el següent formulari amb les teves dades personals i en breu procedirem a contactar amb tu via telefònica.

La teva aportació és de gran ajuda per al desenvolupament dels nostres projectes a l’Àfrica.

També pots aclarir els teus dubtes punxant en el següent enllaç i unint al grup al grup WhatsApp de Globalmon

07/06/2017

Missió i objectius

Globalmon és una entitat sense ànim de lucre que pretén contribuir al desenvolupament comunitari dels col·lectius més desfavorits que resideixen en països empobrits. Per a nosaltres és interessant fer aportacions sobre la base del desenvolupament i per això ens centrem en projectes de promoció de l’escolarització de nens i nenes i millora de les condicions educatives en els països del tercer món, amb marcada presència a la Vall del Logone, entre Camerun i Txad. Sobre aquesta base pretenem edificar un futur prometedor per als nens i els joves d’avui en dia, els que a poc a poc veuen millorada la qualitat de la seva educació.

Per obtenir un bon rendiment acadèmic és necessari mantenir una alimentació equilibrada, la qual es veu minvada a la zona a causa de les crisis alimentàries sofertes en el territori del Sahel, el clima sec i àrid fa que any rere any sigui cada vegada més difícil conrear aliments . Detectada aquesta necessitat per part de la nostra contrapart Sana Logone, hem dut a terme projectes de sobirania alimentària i potabilització de l’aigua, així com de formació en tècniques de cultiu adaptades a la seva realitat, per assegurar una bona nutrició als habitants de la zona i la sostenibilitat dels cultius a llarg termini.

Finalment, donem suport iniciatives microempresarials de dones i joves, per tal de potenciar les capacitats locals i millorar la qualitat de vida de les poblacions implicades en els projectes, facilitant l’accés a les matèries primeres que els permet produir i fabricar béns i serveis que poden vendre a la comunitat, generant activitat econòmica a nivell local que beneficia el desenvolupament comunitari en general.

 

Objetius

El nostre objectiu principal és acompanyar en el desenvolupament en els països empobrits i sensibilitzar la ciutadania sobre els problemes de salut, educació, immigració etc, amb la finalitat d’informar i crear, en última instància, una massa crítica amb opinions ben fonamentades. Distingim diferents línies d’actuació, les quals es podrien definir com els objectius específics de la nostra organització. El nostre objectiu prioritari és l’educació: creiem que l’educació és la base sobre la qual s’assenten les oportunitats de les persones i és un requisit imprescindible per desenvolupar-se en el món actual. Per això fomentem l’educació als països empobrits i contribuïm a que aquesta sigui de més qualitat. D’aquesta manera contribuïm a la consecució del segon Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni: Aconseguir l’ensenyament primari universal.

A més Globalmon treballa per:

La Millora de les condicions alimentàries de la població dels països del Sud.

El Suport a iniciatives microempresarials de la població local.

Sensibilitzar la societat sobre els problemes existents en els països en vies de desenvolupament.

Educar els ciutadans en el desenvolupament, especialment als nens i nenes i els joves valencians / es.

07/06/2017

Amb qui treballem ?

Grupo de niños aisten a una escuela chamizo tradicional

Contraparts

El nostre treball sobre el terreny s’articula a través de les nostres contraparts locals. Les ong o associacions locals amb les que tenim acords de col·laboració. A cada un dels països en què intervenim treballem amb una ong local amb les que mantenim una bona relació de confiança i treball en equip.
Els nostres socis locals són:

África

Camerún: Asociació SANA Logone Camerún (ONGD).
Chad: Asociació SANA Logone Txad (ONGD).
Senegal: Globalmon Senegal (ONGD).
Guinea Ecuatorial: Diócesis de Ebibeyin ASAMA (ONGD)

America Latina

Bolivia: ARAKUAARENDA (ONGD)

Asia

Sri Lanka: ASOCIACIÓN GAMI LAK PUBUDUWA MATARA SHUBAR SHWEDA

 

Els nostres més sincers agraïments als nostres col·laboradors que són:

AECID
Ayuntamiento de Gandia
Cajamar
COESAFRI
Colegio Mayor La Coma
Europe Chantier
Generalitat Valenciana. Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

07/06/2017

Que fem nosaltres ?

Grupo de mujeres chadianas van de pesca

Globalmon està executant diversos programes i projectes a Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Europa en el marc de la cooperació al desenvolupament:

En África

Les principals accions de Globalmon es desenvolupen a l’Àfrica subsahariana. Donem suport al col·lectiu COESAFRI (Consens Estratègic de Solidaritat amb Àfrica) compost per estudiants de la Universitat de València i provinents de diferents països africans, reforçant la seva capacitat d’acció i donant-los suport en iniciatives com la construcció de pous d’aigua a les àrees rurals dels seus països africans de procedència.

 

CAMERÚN Y CHAD (LA VALL DEL LOGONE)

Campanya de escolarització (2006-2015)

 

El nostre focus d’atenció se situa en l’escolarització i millora de l’ensenyament. Per assolir aquest objectiu, estem construint escoles de primària que substitueixen les actuals escoles de palla o escoles de pissarra al costat de l’ombra d’un arbre. El nostre objectiu a llarg termini és la construcció de 45 escoles el 2015, per a la consecució del qual sol·licitem subvencions públiques i privades i ens servim dels donatius dels socis de Globalmón. El cost de cada escola és de 157.000 euros i estan dotades de sis aules de classe, despatx de director, lavabos complets, pou d’aigua potable, instal·lacions esportives, etcètera.

Per promoure una millora en la qualitat de l’ensenyament primari, cada escola té un disseny pedagògic adaptat al seu context local, i volem formar un total de 270 mestres, estant ja formats 48 són formats.

A més de l’escolarització bàsica de nens (2n Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni fins al 2015: Aconseguir l’ensenyament primari universal) volem promocionar els millors amb estudis secundaris i universitaris.

Organitzem campaments d’estiu, desenvolupats en el sentit de convivència i solidaritat, en els quals participen voluntaris i voluntàries valencians / es que duen a terme activitats lúdico-pedagògiques amb els alumnes de les escoles construïdes.

En total, uns 15.000 nens i nenes es podran escolaritzar i uns 270 mestres podran rebre una formació específica. El impacta del programa arribarà als 1.600.000 persones que viuen a la vall del Logone.

 

Pous

L’aigua contaminada causa gairebé el 80% de les morts de nens i nenes en països en vies de desenvolupament, i per aquest motiu en Globalmon prioritzem la construcció de pous a totes les escoles, de manera que l’aigua potable sigui accessible a ells en primera instància ia tota la comunitat en general.

 

Microempreses de dones

Promovem activitats generadores de recursos on estiguin les escoles i les associacions de pares i mares d’alumnes. Es tracta de donar suport activitats per generar ingressos relacionades amb la pesca, molins d’arròs, petita ramaderia, costura, hortalisses, artesanat, petit comerç, etc. fixant el nostre focus d’atenció en les dones, les quals són part important de la unitat familiar i a les quals es vol dotar de recursos econòmics per al benefici i la prosperitat de la família en general.

 

Cultura

S’està construint un museu / casa de cultura que reculli tota la cultura ètnica Massa del Txad i Camerun, que serà un gran punt d’interès pel turisme europeu o de la resta d’Àfrica. Es pretén posar de manifest les arrels culturals perquè les generacions venidores no s’avergonyeixin dels seus avantpassats, aprenent a conviure amb el món globalitzat conservant la seva pròpia identitat i guardant les riqueses que els pertanyen.

 

Sobirania alimentària

S’estan desenvolupant accions pilot per incrementar la producció de cereals (mill i blat de moro) de 200 famílies membres de 5 APEEs (Associacions de Pares / Mares i Professors d’alumnes de les escoles de Berena, Kolobo, Koumi-Fara, Huang i Bougoudang) en els municipis de Bongor i Huang, pel fet que es posa de manifest les mancances alimentàries que pateix la població i que s’agreugen any rere any a causa de les variacions climàtiques provocades per l’augment de les temperatures.

 

SENEGAL

Granja avícola

S’ha dut a terme la construcció d’una granja avícola a Mbour per promoure activitats generadores de renda entre els joves senegalesos que es troben en situació d’atur laboral a la regió de Thiés, de manera que es millori la seva situació i la de les seves famílies, al mateix temps que es treballa per satisfer la demanda d’aquest aliment (ous i carn avícola)

 

En AMERCIA LATINA · BOLIVIA

Impulsem la producció diversificada de productes agrícoles i donem suport tallers de capacitació i lideratge per a joves guaranís de 30 comunitats localitzades a la Terra Comunitària d’Origen (TCO) Charagua Nord, de manera que es generi una producció sostenible i suficient per abastir els mercats de la zona .

 

06/06/2017

Qui som nosaltres ?

Jose Luis con un grupo de niños

 

Presentació

 

Globalmon és una Organització No Governamental de Desenvolupament (ONGD) menuda amb seu a Gandia. Des de 2003 portem a terme accions de cooperació internacional en els pobles més subdesenvolupats i desfavorits de l’Àfrica Subsahariana, concretament al Camerun i Txad. També hem col·laborat amb altres organitzacions a Guinea Equatorial i Senegal, Amèrica Llatina (Bolívia) i Àsia (Sri Lanka).

L’associació es va constituir el febrer de 2003 i va naixer amb la pretensió de promocionar i defensar els drets humans i facilitar el desenvolupament dels pobles de la Vall del Logone, zona situada entre el Camerun i el Txad a la qual s’havien desplaçat un grup de valencians i valencianes que volien conèixer de prop i en primera persona com era la realitat d’aquest territori. Sensibilitzats sobre la problemàtica existent, van decidir crear l’ONGD Globalmon, de la mà del president José Luis Ferrer Sòria, fundador i principal promotor d’aquesta iniciativa.

Amb el pas dels anys, Globalmon s’ha anat afermant com a entitat de desenvolupament ia poc a poc vam aconseguir acostar-nos més al nostre objectiu fixat per a l’any 2015 i emmarcat dins de la Declaració Universal dels Drets Humans i d’acord als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (2000-2015), més concretament en l’ODM número 2: Aconseguir l’ensenyament primari universal. El nostre objectiu particular és el de construir 45 escoles de primària a la Vall del Logone que ens permetin escolaritzar 15.000 nenes i nens.

En general, l’objectiu de les accions impulsades per Globalmon és contribuir a enfortir el capital humà ben format com a eina per abordar la problemàtica dels països del Sud i del desenvolupament humà en els països empobrits, així com també sensibilitzar la ciutadania en general sobre de la situació de pobresa extrema que es viu en moltes regions del món. També treballem en l’àrea de codesenvolupament, per promoure la col·laboració per al desenvolupament entre els migrants que resideixen al nostre país i la població local del país en qüestió: el codesenvolupament és una forta eina per promoure el desenvolupament des de la base, on els mateixos habitants dels països empobrits emprenen iniciatives recolzats per aquells emigrants que resideixen en altres llocs.

 

 

A l’Estat Espanyol disposem d’un equip professional amb seu a Gandia (València) i comptem amb la col·laboració de voluntaris distribuïts en deu (10) delegacions (Picassent, Alacant, Alzira, Barcelona, Castelló de Rugat, Ciutat-Real, Oliva, Ontinyent, Madrid i València). Al seu torn disposem d’un gran nombre de socis que amb les seves aportacions ens ajuden a finançar projectes en totes les nostres àrees d’actuació.

Al Sud nostre treball s’articula a través de les contraparts locals a Bolívia (Arakuaarenda), Camerun (SANA Logone Camerun), el Txad (SANA Logone Txad), Guinea Equatorial (Diòcesi de Ebibeyin), Senegal (Globalmon Dakar) i Sri Lanka ( Shubar Shweda).

06/06/2017

Commerce solidaire

Trasiego comercial en el rio Logone Chad

 

Le « Espai Globalmon » est un magasin de commerce équitable que nous avons à Gandia, au siège de notre organisation.
Dans ce document, nous variété de l’artisanat des pays dans lesquels nous effectuons nos interventions en vente.
Afrique subsaharienne (Tchad, Cameroun, Sénégal), en Amérique latine (Bolivie) et en Asie (Sry Lanka).

figurines en bois sculpté, jouets en carton et décorés à la main, bijoux ethniques, sacs à main et des sandales en cuir, perles de pierres précieuses, des tissus teints dans des cires naturelles, des nappes, des instruments de musique peints à la main, objets décoratifs ou des ustensiles de matériaux recyclés à domicile …

Tous les achats effectués directement auprès des artisans à un prix équitable, sans intermédiaires, parce que nous croyons que cette initiative contribuera à renforcer le tissu commercial de ces régions et la durabilité de l’engin, dans de nombreux cas en voie de disparition.
D’autre part, la collecte de fonds par la vente de ces articles, il nous aide à financer nos projets de développement dans ces pays.

 

 

       Alfons el Vell, 5 bajo
          46701 Gandía (Valencia) España

   +34 962 950 668

   info@globalmon.org

 


 

 

06/06/2017

Tourisme solidaire

Cooperantes en un mercado local

 

Voyage immersion culturelle et de solidarité

Vous voulez connaître les pays comme le Tchad et le Cameroun et le faire d’un point de vue la solidarité et le respect? Globalmon vous donne l’occasion de connaître la réalité de ces pays dans des camps de travail des bénévoles internationaux et le tourisme responsable.
Nous organisons des excursions au cœur de l’Afrique, comme une occasion de voyager en Afrique, connaître leur réalité et collaborer sur des projets réalisés Globalmon là.

Le circuit que nous vous proposons court pays le Cameroun et le Tchad, à savoir la vallée du Logone, le pays Massa. La route longe la rivière Logone des Capita du Tchad, N’Djamena, aux petits villages autour de Yagoua et Bongor, qui développe ses projets Globalmon.

Venez découvrir la vallée du Logone: rencontrer les gens qui l’habitent, la richesse naturelle et la diversité des langues, des groupes ethniques (Massa, Toupori, Peul, Mousgoum, Foulbé, etc.) superposer un nouveau monde, une réalité difficile à apprendre notre contexte habituel.

06/06/2017

Les élèves pratiquent

Grupo de mujeres chadianas con niño, van de pesca.

PRATIQUES DANS LA VALLÉE DE LOGONE

Globalmon peut gérer des études pratiques dans la vallée du Logone.

Il vous suffit de soumettre un plan de travail lié à l’un des domaines de la politique de Globalmon
Campagne d’éducation
Renforcer la formation des enseignants / comme
l’autosuffisance alimentaire
Coopératives micro
Sensibilisation et initiatives visant à améliorer l’hygiène et la santé, l’environnement et les ressources naturelles, l’égalité des sexes.
Ou toute autre proposition qui est évaluée positivement par Globalmon et Sana Logone.

Tous les frais sont couverts par l’étudiant.

Hébergement dans les auberges de Sana Logone et Globalmon à Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad). Vous pouvez également gérer l’hébergement.

PRATIQUE Globalmon

Globalmon accueille les étudiants à mener des pratiques de recherche dans notre organisation.
Toutes ces études sont liées à la coopération pour le développement, ont directement ou indirectement aucune place dans notre organisation.
Il vous suffit d’introduire une proposition qui correspond au plan de travail Globalmon.

PRATIQUES DE L’ÉLÈVE DE PAYS DU SUD

Desde hace algunos años, Globalmon acoge a estudiantes procedentes de países del sur que cursan sus estudios superiores en las universidades de Valencia (Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia).
Algunos de ellos estudian su carrera universitaria en Valencia y finalizan ésta realizando sus prácticas con nosotros,  otros cursan masters y postgrados complementarios a sus estudios.
Desde Globalmon además, gestionamos el alojamiento, las becas para la manutención y desplazamientos y ofrecemos asesoramiento legal y administrativo.

06/06/2017

Voyagez avec nous

Grupo de niñas chadianas manejan una barca en el Logone

 

Immersion culturelle Voyage et solidarité Logone vallée

Attention! Disponibilité et itinéraire de Voyage sont adaptés en fonction des réalités politiques et sociales du moment dans le pays. Pour plus d’informations, voir précédemment en appelant 962 950 668 (siège Globalmon) et 962,871,465 (Palau Ducal dels Borja). Jose Luís demander

 

Option A

 • 10 jours: 5 et 5 tourisme participation directe.
 • Sur les voyageurs arrivée passer la première nuit à N’Djamena, car le lendemain matin devrait prendre les dispositions appropriées avec la police (chèque Visa et d’autoriser le séjour). Avec cette procédure, le voyageur peut aller de la vallée du Logone sans aucun problème, que ce au Cameroun ou au Tchad. Hébergement dans la maison d’hôtes de Sana Logone et Globalmon, toutes les nuits, sauf une nuit où les voyageurs dorment au Camp Parc Naturel Waza.
 • 1-5 jours.
  l’éducation non formelle, des activités récréatives et éducatives sur les questions d’environnement, l’environnement, l’égalité des sexes, de la culture réévaluation Massa, l’éducation pour la coexistence, l’éducation créative.
  Le voyageur sera installé à l’abri de Sana Logone (dans Yagua ou Bongor) en fonction de l’école où il effectuera son travail bénévole.
  Selon les enseignants de l’école, les activités prévues auront lieu pendant 5 jours.
  Au cours de ces jours, le volontaire aura l’occasion de rencontrer les associations de parents d’élèves et de leurs expériences de première main, et d’autres projets Globalmon et Sana Logone, avec les techniciens Sana Logone. En outre, vous pouvez également visiter à loisir Yagoua et Bongor, et les sièges respectifs de Sana Logone, etc.
 • Itinéraire Logone Valley:
 • Jour 6: excursion au village de Roomsiki.
 • Une enclave de montagne où les principales routes qui relient le Tchad et le Cameroun du nord au sud et d’est en ouest, et donc un passage des commerçants et tous les voyageurs traversant, où le marché des fruits et légumes est sans aucun doute une visite incontournable points.
 • Du village, nous commencerons une petite route de montagne, au cours de laquelle nous profiterons d’un paysage d’une grande richesse naturelle et animale.
  A l’arrivée de l’après-midi au Parc Naturel Waza. Où dîner et dormir dans le boukarous.
 • Jour 7: Waza Parc Naturel
  Départ matinal pour une route à travers le parc naturel (entrée 5 euros inclus dans les frais de déplacement).
  Ceci est l’une des réserves naturelles les plus importantes d’Afrique centrale. Dans ce document vivre des milliers d’espèces animales et végétales dans la région du Sahel. On peut voir, des antilopes, des éléphants, des gazelles, des girafes, des hippopotames, des lions, des autruches et d’une grande variété d’oiseaux.
  Retour à l’auberge Sana Logone (Bongor ou Yagoua)
 • Jour 8: Pouss et maisons Obus.
  Excursion Pouss au village pour visiter les maisons appelées Obus.
  Arrête dans d’autres villages le long du fleuve Logone.
 • Jour 9: N’Djamena
  Visite de la ville jusqu’à l’heure du départ de l’avion.

 

Option B

Voyage est conçu pour les groupes de 10 personnes.

Hébergement:


Les chambres pour deux personnes, mais vous pouvez demander un troisième lit. Tous ont une salle de bains.
N’Djamena: N’Djamena Mission catholique
Bongor: Centre d’accueil Lama Lama
Yagoua: Auberge de La Sentinelle
Parc Naturel waza: Cabines
Maroua: Hôtel Dabah

Itinéraire.:
Jour 1: Arrivée à N’Djamena (capitale du Tchad)
Dîner et nuit à la Mission catholique
Arrivée en soirée à la ville.

Jour 2: Massa Poblados

Dîner et nuit à BongorPetit déjeuner à la Mission catholique de N’Djamena. Sortie en direction de Bongor, le long de la rivière Logone. arrêter Massa dans différentes villes et lieux d’intérêt particulier naturel et pittoresque. La structure des villages et visiter quelques maisons Massa où les femmes nous montrent comment ils vivent leur vie quotidienne.Au cours de l’excursion sera un arrêt dans l’une des écoles construites par Globalmon et Sana Logone, où les voyageurs auront l’occasion de visiter les étudiants et de parler avec eux et les parents et les enseignants.

Jour 3: Lac Güere
Dîner et nuit à Yagoua
Visite du lac d’une grande richesse animale, en particulier parce que ce que nous pouvons voir des hippopotames qui l’habitent. De plus, nous pouvons également voir les techniques de pêche traditionnelles des femmes et des hommes de main faire tous les jours sur le lac.rrivée à Yagoua.

Jour 4: Yagoua
Dîner et nuit à Yagoua
Visite de la ville, la maison de Sana Logone (explication des projets techniques), visitez le marché central. Visitez le nouveau centre culturel de Yagoua.
Kalak visite à l’école, le premier construit par la scolarisation Campagne Globalmon, et de parler avec les parents de l’Association et les enseignants de cette école.

Jour 5: Roomsiki
Dîner et nuit dans le parc naturel Cabañas Waza
Après le petit déjeuner, excursion au village de Roomsiki. Une enclave de montagne où les principales routes qui relient le Tchad et le Cameroun du nord au sud et d’est en ouest, et donc un passage des commerçants et tous les voyageurs traversant, où le marché des fruits et légumes est sans aucun doute une visite incontournable points.
Du village, nous commencerons une petite route de montagne, au cours de laquelle nous profiterons d’un paysage d’une grande richesse naturelle et animale.
A l’arrivée de l’après-midi au Parc Naturel Waza. Où dîner.

Jour 6: Waza Parc Naturel
Dîner et nuit à Maroua
Départ matinal pour une route à travers le parc naturel (entrée 5 euros inclus dans les frais de déplacement).
Ceci est l’une des réserves naturelles les plus importantes d’Afrique centrale. Dans ce document vivre des milliers d’espèces animales et végétales dans la région du Sahel. On peut voir, des antilopes, des éléphants, des gazelles, des girafes, des hippopotames, des lions, des autruches et d’une grande variété d’oiseaux.
Arrivée à l’heure du dîner à Yagoua

Jour 7: Petit déjeuner à Yagoua
Excursion à Maroua et d’autres villages où Globalmon a réalisé des projets.

Jour 8 Yagoua
Dîner et nuit à Yagoua
Excursion Pouss au village pour visiter les maisons appelées Obus.

Jour 9 Retour à N’Djamena
Sortie en Espagne.

Cuisine traditionnelle dans la région. La viande et les plats de poisson, soupe de légumes, de riz épicé, balle Sorgho etc.

 

Optión D

Pratiques dans la vallée du Logone

Globalmon peut gérer des études pratiques dans la vallée du Logone.

Exigences:
Présenter un plan de travail lié à l’un des domaines de la politique de Globalmon
Campagne d’éducation
Renforcer la formation des enseignants / comme
L’autosuffisance alimentaire
Coopératives micro
Sensibilisation et initiatives visant à améliorer l’hygiène et la santé, l’environnement et les ressources naturelles, l’égalité des sexes.

Ou toute autre proposition qui est évaluée positivement par Globalmon et Sana Logone.

Il est temps de décider du stagiaire.

Tous les frais sont couverts par le volontaire.

Hébergement dans les auberges de Sana Logone et Globalmon. Vous pouvez également gérer l’hébergement. Les deux pour la visite des projets et des itinéraires touristiques, les voyageurs se croisent sans cesse d’un pays à l’autre.

06/06/2017

Volontariat

Cooperantes de Globalmon

Vous voulez être volontaire / ou?

Si vous voulez être bénévole Globalmon faire du bénévolat auprès des enfants et des jeunes, être des travailleurs de l’aide internationale et du bénévolat en aidant les autres, vous pouvez collaborer avec nous.

Nous pouvons coordinarte votre travail bénévole en Afrique. S’il vous plaît nous contacter afin que nous coordonnons votre programme de bénévolat.

Vous pouvez également clarifier vos questions en cliquant sur le lien ci-dessous et agregándote groupe à WhatsApp Globalmon:

 

06/06/2017

Camps d’été

Grupo de niños con una cooperante de Globalmon durante un campamento de verano.

Depuis le début de la campagne pour la scolarisation des enfants dans la vallée du Logone, en Globalmon nous voulions promouvoir la participation de travail et de bénévolat comme une prise de conscience des moyens / des acteurs des sociétés du Nord.

Pour cette raison, construit chaque école élémentaire dans la vallée du Logone est accompagnée d’organiser un camp d’été. Dans ces camps, ils atelier de favoriser la créativité, le plaisir et l’apprentissage par des activités ludiques et éducatives, préparé par un groupe de volontaires Globalmon passer à la vallée du Logone sont faites. Les camps sont organisés depuis 2005 et est une initiative qui a eu des résultats très positifs en ce qui concerne la motivation et la sensibilisation des familles qui vivent dans la vallée. Les activités sont conçues pour fonctionner avec les étudiants, mais aussi les parents de ces enseignants et les écoles et les animateurs Sana Logone, notre partenaire local.

Les camps sont organisés chaque année pendant les mois de Juillet et Août, quand les enfants sont en vacances et durent généralement 4 à 6 semaines. Pendant ce temps, les bénévoles vivent avec la société camerounaise et tchadienne, tout en développant le programme d’activités et le savoir de première main la réalité de l’Afrique.

Les camps sont conçus comme un premier contact des enfants et la communauté en général avec la nouvelle école primaire, nouvellement construit. Il est intégré dans leur nouvel espace commun.
Si vous êtes une personne avec l’initiative, l’expérience dans les activités avec les enfants et la connaissance du français (préférable mais pas indispensable) et que vous voulez faire du bénévolat, ne hésitez pas à nous contacter.
Pour plus d’informations, remplissez le formulaire en ligne disponible sur la section de la pièce.

06/06/2017

Sensibilisation

Grupo de cooperantes de travesía en el rio Logone.

Éducation et sensibilisation pour le développement et la solidarité internationale visant les jeunes de la région de La Safor.

Globalmon comme agent de coopération au développement en Afrique subsaharienne, compte parmi ses principaux objectifs d’informer la société a développé la réalité de l’Afrique subsaharienne et les problèmes qui existent et entravent leur développement et celui de tous les pays les moins développés, à travers la l’éducation pour le développement et la solidarité et la conscience sociale. .

Nous avons donc prévu un projet d’éducation pour le développement et la solidarité internationale, qui procédera à une activité de formation destinée aux jeunes âgés de 15 à 18 ans.

L’activité est divisée en deux axes, premier atelier de formation pour le développement de 10 sessions au cours desquelles les sujets suivants seront abordés:

Les ONG internationales et de la coopération internationale pour le développement

 • Santé et développement
 • Environnement et développement
 • Genre et développement
 • L’éducation et le développement
 • Économie, la consommation et le développement
 • Immigration, causes et conséquences
 • Participation sociale, le bénévolat et le développement.
 • Objectifs du Millénaire pour le développement
 • Droits de l’Homme et des droits de l’enfant

 

D’autre part, une série d’interventions de différentes ONG et associations d’immigrés, qui libèrent leurs travaux et domaines d’intervention dans l’exercice de leur travail.

+ Informatión

 

Ethnique

Depuis 2003, on célèbre le Festival de musique et de danse du monde ethnique dans la cour du Palais ducal du Borja Gandia. C’est le premier festival de musiques du monde ce niveau a eu lieu dans la région. Elle a lieu en été, en général au cours du mois de juillet et il les groupes ont agi en Inde et en Corée du Sud, entre autres.

Le projet a été développé en collaboration avec la ville de Gandia et le Palais Ducal de Borja. Avec l’intention de revendiquer l’identité culturelle à la mondialisation culturelle, il pense à la « autre » non pas comme un étranger mais comme quelqu’un qui peut apprendre des choses nouvelles et différentes, avec qui nous pouvons partager la même réalité et qui peut montrer aussi un autre point de vue.

 

Euro-Chantier (Handbooks sensibilisation et l’éducation pour le développement)


Le dispositif Euro-® Chantiers: Création de programmes d’éducation pour le développement, est financé par l’Union européenne à participer ONG européennes et africaines pour, afin de créer quatre manuels éducation pour le développement et la solidarité.

Grâce à ces manuels sont destinés à mobiliser les citoyens européens pour le développement, les stratégies et les politiques de lutte contre la pauvreté et les actions en faveur des communautés les plus pauvres dans les pays moins développés. Dans ces activités, d’augmenter chez les jeunes Européens le niveau d’information i mobilisation sur les questions de l’éducation, la santé, le rôle des femmes et de l’environnement sont développés.

 

Exposition « Enginyosa africa »

 

L’exposition fait partie de l’ONG Enda Tiers Monde sénégalais, est un échantillon d’objets créés à partir de la réutilisation des déchets dans un contexte urbain socio-culturel et des ressources économiques limitées. « L’Afrique Ingénieux » est une fenêtre ouverte à la créativité des êtres humains, qui nous invite à réfléchir sur la société de consommation.cCes objets sont organisés par des groupes thématiques et accompagnés de panneaux explicatifs des ateliers ludo-éducatifs pour le type d’école, fabriqués par des artisans sénégalais animateurs.
L’idée nous a incités à faire de cette exposition dans le cadre de notre programme de sensibilisation, a été en mesure d’offrir une autre image du continent africain, la diversité, la créativité et un large potentiel social, culturel et artistique.
Avec cette intervention, nous poursuivons le changement des concepts tels que la pauvreté, la coopération, l’Afrique dans notre société.
Elle visait les groupes scolaires et les associations, il est de faire une activité amusante et éducative sur la récupération et le recyclage de matériaux différents.


Foires et fêtes

 

Dans Globalmon apporter un plus aux étudiants dans la vision primaire des écoles, en particulier comme la société de Valence en général, sur la situation des pays du Sud, participant à des salons de l’éducation comme EDUCAM ou assister à des célébrations du cône « El Dia de Afrique « à Valence, pour promouvoir une réflexion critique sur les inégalités mondiales et l’importance de l’éducation pour le développement des peuples. Nous effectuons également ou des expositions de photographie de l’art africain, afin de montrer la culture africaine à la population de notre société et de favoriser une attitude de respect et de compréhension entre les personnes de différentes origines et de différentes traditions.

 

Campagnes de collecte de vêtements usagés

 

Régulièrement organisé une campagne de collecte de vêtements usagés et des chaussures pour envoyer des pays Globalmon où elle opère.

 

06/06/2017

Participe

Cooperantes de Globalmon

 

Vous pouvez participer affiliant, entrant en tant que bénévole / o ou participer à un voyage d’immersion culturelle.

Vous souhaitez collaborer en tant que partenaire / a? Vous pouvez le faire en fournissant un montant annuel vous préférez.

S’il vous plaît remplir le formulaire avec vos coordonnées personnelles et bientôt nous procéderons à vous contacter par téléphone.

Votre contribution est utile pour le développement de nos projets en Afrique.

Vous pouvez également clarifier vos questions en cliquant sur le lien ci-dessous et agregándote groupe à WhatsApp Globalmon:

06/06/2017

Organigramme

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée générale est le Globalmon du corps de prise de décision le plus élevé. Il est composé des membres du Comité exécutif sont:

1. José Luis Ferrer Soria
2. Josep Ramon Millet I Pons
3. Juan Luis Faus Cucart
4. Maria Ines Muñoz Pudralt
5. Manuel Porta Revert
6. Rogelia Escriviá Moscardo
7. Ana Maria Garcia Fernandez
8. Xavier Perez Escrivá
9. Clementine Pouatou
10. Empar Piera Boquera
11. Vicent Alandete Martinez
12. Evaristo Navarro Segura
13. Gil María Campos Alabau
14. Maria Marti Santapau
15. Ángela Part Ferrer
16. Ignasi Canet Castellá
17. Pepa Jordá Vazquez Martí
18. Leonor Vázquez Martí
19. Corinne Pappalardo Ordinaña
20. Berta Navarro Segura
21. Joan Francesc Peris
22. Jose Luis Garcia Del Cámpo
23. Maria Jose Reberra Juan
24. Vicent Santulària I Andrés
25. Joan Avilés
26. Julie Abitbol

 

 

Et comme l’a décidé à l’Assemblée générale du 1er Avril 2011, le conseil d’administration pour un mandat de deux ans se compose de:

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Président: José Luis Ferrer Soria

Secrétaire: Corinne Pappalardo Ordiñana

Trésorier: Esperanza Vives Carrió

Vocal: Gil Mª Campos Alabau

Vocal: Josep Ramon Millet Pons

Vocal:Sandra Porcar Roman

Vocal: Facund Puig Muñoz

Vocal:Maria Marti Santapau

Vocal:Evarist Navarro Segura

Vocal:Vicent Alandete Martinez

 

Au siège de Gandia:

 

Président: José Luis Ferrer Soria

Coordinador general de proyectos: Gil Mª Campos Alabau

Coordinateur du projet général: Ahmadou Ahmadou

Sensibilisation et domaine de l’éducation pour le développement: Sandra Porcar San Roman, Júlia Ballester Masip, Empar Piera Boquera, Corinne Pappalardo Ordiñana, Filomena Nogueroles, Juan Luis Faus Cucart, Berta Navarro Segura, Anna de Ancos Moreno, Rocio Blanco Ayala, Ana Maria Garcia Fernandez

Domaine de la coopération pour le développement: Júlia Ballester Masip, Antonio Muñoz Gomis, Vicente Bataller i Perelló, Toni Bataller, Patricia Maria Piñana Escutia.

Zone Codesarrollo: Clementine Pouatou, Espérance Litassou Moudaïta, Agathe Firida

Communication de secteur, le marketing et le design: Josep Ramon Millet Pons, Vicent Alandete Martínez, Grace Clavel Vera, Facund Puig Muñoz

Administration et finances: María Martí Santapau, Esperanza Vives Carrió, Cristina Ureña

 

En las delegaciones:

 

Oliva: María Martí Santapau

Alzira: Empar Piera Boquera

Ontinyent: Berta Navarro Segura

Barcelona: Joan Avilés

Valencia: Filomena Nogueroles

Madrid: Ana Maria Garcia Fernandez

Ciudad Real: Antonio Muñoz Gomis

Guernika: Clementine Pouatou

Castellón de Rugat: Corinne Pappalardo

Alicante: Berta Navarro Segura

 

 

Dans les pays où nous intervenons:

 

Bolivia: Jorge Javier de Rodrigo Lacuesta

Camerún: Albert Litassou, Fontcha Joseph, Adamou Djobonvounang, Marana Gilbert, Gassita Rachel, Vissidi Clémentine, Vroumsia Dieudonné, Woumbondi Sylvestre, Fadima Passiri Angeline, Djobsia Alexandre

Chad: Limassou Saleh, Fikaoussou Siwillah Etienne, Ngafouta Filloh, Raphael Litassou

Senegal: Karim Fall, Amadou Diallo, Bakari Aidara

06/06/2017

Mission et objectifs

Pescador en el rio Logone

Globalmon est un organisme sans but lucratif qui vise à contribuer au développement communautaire des groupes les plus défavorisés vivant dans les pays pauvres. Pour nous, il est intéressant de faire des contributions sur la base du développement et donc nous nous concentrons sur des projets de promotion de l’éducation des enfants et l’amélioration des conditions d’éducation dans les pays du tiers monde, avec une forte présence dans la vallée du Logone, entre Cameroun et le Tchad. Sur cette base, nous avons l’intention de construire un avenir prometteur pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui, qui sont progressivement amélioré la qualité de leur éducation.

Pour une bonne performance académique est nécessaire pour maintenir une alimentation équilibrée, qui est estropié dans la région en raison des crises alimentaires sur le territoire du Sahel, le climat sec et aride fait année après année est de plus en plus difficile de cultiver des aliments . Détecté ce besoin par notre partenaire Sana Logone, nous avons réalisé des projets de souveraineté alimentaire et de l’eau potable et à la formation aux techniques agricoles adaptées à leur réalité, afin d’assurer une bonne nutrition pour les résidents locaux et la durabilité des cultures à long terme.

 

Enfin, nous soutenons les initiatives de micro-entreprises des femmes et des jeunes, afin de renforcer les capacités locales et d’améliorer la qualité de vie des personnes impliquées dans les projets, ce qui facilite l’accès aux matières premières leur permettant de produire et de fabriquer des produits et des services qui peuvent vendre à la communauté, générant une activité économique qui profite le développement des communautés locales en général.

Objectifs

Notre principal objectif est de soutenir le développement dans les pays pauvres et sensibiliser le public sur les questions de santé, l’éducation, l’immigration, etc., afin d’informer et de créer, en fin de compte, une masse critique d’opinions bien fondées. On distingue des lignes d’action différentes, qui pourraient être définis comme les objectifs spécifiques de notre organisation. Notre priorité est l’éducation: nous croyons que l’éducation est la base sur laquelle les possibilités pour les établir et à développer est une condition essentielle dans le monde d’aujourd’hui. Par conséquent, nous encourageons l’éducation dans les pays pauvres et contribuent à ce être de meilleure qualité. De cette façon, nous contribuons à la réalisation du deuxième Objectif du Millénaire pour le développement: Assurer l’éducation primaire pour tous.

De plus Globalmon travaille pour:

L’amélioration des conditions alimentaires de la population du Sud.

Appui aux initiatives de micro-entreprises de la population locale.

De sensibiliser la société aux problèmes du pays en développement.

Éduquer les citoyens sur le développement, en particulier les enfants et les jeunes Valenciens / comme.

05/06/2017

Qui sommes-nous travaillons avec

Grupo de niños aisten a una escuela chamizo tradicional

Grupo de niños en una escuela chamizo

Homologues

Notre travail sur le terrain est organisée par nos partenaires locaux. ONG ou associations locales avec lesquelles nous avons des accords de partenariat. Dans chacun des pays où nous intervenons, nous travaillons avec une ONG locale avec qui nous avons une bonne relation de confiance et le travail d’équipe.

Nos partenaires locaux sont les suivants:

África

Camerún: Asociació SANA Logone Camerún (ONGD).
Chad: Asociació SANA Logone Txad (ONGD).
Senegal: Globalmon Senegal (ONGD).
Guinea Ecuatorial: Diócesis de Ebibeyin ASAMA (ONGD)

America Latina

Bolivia: ARAKUAARENDA (ONGD)

Asia

Sri Lanka: ASOCIACIÓN GAMI LAK PUBUDUWA MATARA SHUBAR SHWEDA

Nos sincères remerciements à nos employés qui sont:

AECID
Ayuntamiento de Gandia
Cajamar
COESAFRI
Colegio Mayor La Coma
Europe Chantier
Generalitat Valenciana. Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

05/06/2017

Que faisons nous ?

En Afrique

Les principales actions de Globalmon se développent en Afrique subsaharienne. Nous soutenons le COESAFRI (Solidarité stratégique consensus avec l’Afrique) groupe constitué d’étudiants de l’Université de Valence et de différents pays africains, le renforcement de leur capacité d’action et de les soutenir dans des initiatives telles que la construction de puits d’eau dans les zones rurales de leur pays origine africaine.

TCHAD ET CAMEROUN (Logone VALLEY)

École de campagne (2006-2015)

Notre objectif est d’améliorer l’enseignement et de l’éducation. Pour atteindre cet objectif, nous construisons des écoles primaires pour remplacer les écoles existantes ou les écoles ardoise de paille à l’ombre d’un arbre. Notre objectif à long terme est de construire 45 écoles en 2015 pour atteindre ce qui sollicite des subventions publiques et privées et les dons que nous utilisons les partenaires Globalmon. Le coût de chaque école est de 157.000 euros et sont équipés de six salles de classe, chef de bureau, des toilettes complètes, puits d’eau potable, des installations sportives et ainsi de suite.     

Promouvoir une amélioration de la qualité de l’enseignement primaire, chaque école a une conception pédagogique adaptée au contexte local, et nous voulons former un total de 270 enseignants en formation et 48 sont formés.    

 En plus de l’enseignement de base pour les enfants (2e millénaire pour le développement de l’objectif d’ici 2015: Assurer l’éducation primaire pour tous), nous voulons promouvoir le mieux avec le lycée et l’université.     Nous organisons des camps d’été, mis au point dans le sens de la coexistence et de la solidarité, où les bénévoles et les Valenciens / comme bénévoles qui mènent des activités récréatives avec les élèves de l’enseignement dans les écoles participantes ont construit.     

Au total, quelque 15.000 enfants de l’école et peut être d’environ 270 enseignants recevront une formation spéciale. L’impact du programme atteindra les 1.600.000 personnes vivant dans la vallée du Logone.

Puits     

L’eau contaminée provoque près de 80% des décès d’enfants dans les pays en développement, et pour cette raison dans la construction Globalmon établir des priorités des puits dans toutes les écoles, de sorte que l’eau potable est accessible pour les premiers instance et la communauté en général.

Les femmes microentreprise     

Promouvoir les activités génératrices de revenus où les écoles et les associations de parents d’élèves sont. Ceci est d’appuyer les activités génératrices de revenus liées à la pêche, rizeries, petit élevage, la couture, les légumes, l’artisanat, les petites entreprises, etc. l’établissement de notre accent sur les femmes, qui sont une partie importante de l’unité familiale et qui est de fournir des ressources financières au profit et à la prospérité de la famille en général.

Culture    

 Il construit un musée / maison de culture contenant toute la culture ethnique Massa Tchad et le Cameroun, qui sera un point de repère idéal pour le tourisme en Europe ou dans le reste de l’Afrique. Il vise à mettre en évidence les racines culturelles afin que les générations futures ne seront pas honte de leurs ancêtres, apprendre à vivre avec le monde globalisé conservant sa propre identité et de garder les richesses qui leur appartiennent.

La souveraineté alimentaire     

Ils développent des projets pilotes visant à augmenter la production de céréales (mil et maïs) de 200 membres de 5 APEEs (associations de parents / mères et les enseignants des élèves dans les écoles Berena, Kolobo, Koumi-Fara, Huang et Bougoudang) dans les familles les villes de Bongor et Huang, car il met en évidence les pénuries alimentaires subies par la population et pire année après année en raison des changements climatiques causés par la hausse des températures.

SÉNÉGAL

Élevage de volailles     

A réalisé la construction d’une ferme avicole à Mbour pour promouvoir les activités génératrices de revenus chez les jeunes sénégalais qui sont en situation d’arrêt de travail dans la région de Thiès, afin d’améliorer leur situation et celle de leur famille, tout en travaillant pour répondre à la demande de nourriture (œufs et de la viande de volaille)

En Amérique latine · BOLIVIE

La souveraineté alimentaire     

Nous encourageons divers ateliers de formation et de production agricole et le soutien des jeunes dirigeants Guarani 30 communautés situées dans le Communal Land (TCO) Charagua Norte, de sorte qu’une production durable et suffisante pour approvisionner les marchés dans la zone générée .

05/06/2017

Qui sommes nous?

Jose Luis con un grupo de niños

Jose Luis Ferrer a la puerta de un colegio financiado por Globalmon

Présentation

Globalmon est une organisation de développement non gouvernementale (ONG) basée à Gandia . Depuis 2003, nous menons des actions de coopération internationale dans le pays les plus  défavorisés en Afrique subsaharienne, en particulier au Cameroun et au Tchad. Nous avons également collaboré avec d’autres organisations en Guinée équatoriale, et au Sénégal, en Amérique latine (Bolivie) et en Asie (Sri Lanka).

L’association a été créée en Février 2003 et est née dans le but de promouvoir et défendre les droits de l’homme et de collaboré à l’auotpromotión des peuples  de la Vallée du Logone, zone située entre le Cameroun et le Tchad.  Un groupe de Valenciens partís en voyage eco-turistique pour une immersion culturel de la Valle del Logone se lever près et en personne ce qui était la réalité de ce territoire. Sensibilisé sur les problèmes existants, ils ont décidé de créer le ONGD Globalmon, la main du président José Luis Ferrer Soria, fondateur et principal promoteur de cette initiative. Au fil des ans, Globalmon a renforcé comme une agence de développement et petit à petit on se rapproche de notre objectif pour 2015 et encadré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et en ligne avec le développement du millénaire du Millénaire (2000-2015), plus précisément au nombre des OMD 2: Assurer l’éducation primaire pour tous.

Notre objectif particulier est de construire 45 écoles primaires dans la vallée du Logone qui nous permettent de vous inscrire 15.000 enfants. Dans l’ensemble, l’objectif des mesures prises par Globalmon est de contribuer à renforcer le capital humain bien formé comme un outil pour résoudre le problème des pays du Sud et le développement humain dans les pays pauvres, ainsi que de sensibiliser le grand public l’extrême pauvreté qui existe dans de nombreuses régions du monde. Nous travaillons également dans le domaine du co-développement, de promouvoir le partenariat entre les migrants résidant dans notre pays et la population locale du pays concerné: le co-développement est un outil puissant pour promouvoir le développement de la base, où les habitants eux-mêmes des pays pauvres entreprennent des initiatives soutenues par les migrants résidant ailleurs.

Dans l’État espagnol une équipe professionnelle basée à Gandia · Valencia et nous avons la collaboration de bénévoles répartis dans dix (10) Délégations : Picassent, Alicante, Alzira, Barcelone, Castelló de Rugat, Ciudad-Real, Oliva, Ontinyent, Madrid et Valence.

En même temps, nous avons un grand nombre de partenaires que leurs contributions nous aident à financer des projets dans tous nos domaines d’activité. Dans le Sud de notre travail est articulé par des partenaires locaux en Bolivie (Arakuaarenda), le Cameroun (SANA Logone Cameroun), le Tchad (SANA Logone Tchad), la Guinée équatoriale (diocèse de Ebibeyin), le Sénégal (Dakar Globalmon) et au Sri Lanka ( Shubar Shweda).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

19/05/2017

Contacto

       Alfons el Vell, 5 bajo     46701 Gandía · Valencia  · España  ·

    info@globalmon.org   /   administracio@globalmon.org

   +34 962 950 668 · Gandia    /


 De acuerdo con la L.O. 15/1999 el solicitante acepta la incorporación de sus datos a los ficheros de 
Globalmon.org . Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición si así lo deseas. 
Se conservarán con carácter confidencial.
19/05/2017

Área multimedia

 

Página en revisión (perdonad los enlaces rotos)


Fotografias de Huang, Chad

Proyecto de soporte a la educación básica de 660 niños y niñas en Hunag y Bougoudang, en el Valle del Logone, Chad. Financiado por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamient Socio Local: SANA Logone Chad; fecha inicio: 01/07/09, fecha final: 30/06/10)

 

 


Exposición Tikar – Arte Primitivo

Colección de cinco parejas de esculturas de arte “primitivo” Tikar de gran valor artístico y cultural. Estas obras proceden de los poblados de Ngambe Tikar, Baham, Bangwa y Soffo –Gari del Oeste de Camerun.

 

 


Visitas virtuales Centro de accueil de Kabalaye, Djamena, Chad.

Centro de acogida de la Diócesis de D’jamena. En él se hospedan cooperantes, religiosos, y todo aquel que trabaja en el campo de la cooperación internacional.

 


Sana Logone, Camerún

Sana Logone es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en las comunidades mediante el fortalecimiento de sus capacidades para producir riqueza para su propio desarrollo, en particular, región en general Camerún.

páginas: 1 2 3
19/05/2017

Prácticas con estudiantes

Grupo de mujeres chadianas con niño, van de pesca.

Grupo de mujeres chadianas con niño,  van de pesca.

PRÁCTICAS EN EL VALLE DE LOGONE

Globalmon puede gestionar las prácticas de estudios en el Valle de Logone.

Tan solo hay que presentar un plan de trabajo, relacionado con alguno de los ámbitos de actuación de Globalmon
Campaña de escolarización
Refuerzo capacitación profesores/as
Autosuficiencia alimentaria
Cooperativas de microempresas
Sensibilización e iniciativas de mejora en materia de Higiene y salud, medioambiente y recursos naturales, igualdad de género.
O cualquier otra propuesta que sea evaluada positivamente por Globalmon y Sana Logone.

Todos los gastos los cubre el estudiante.

Alojamiento en los albergues de Sana Logone y Globalmon en Yagoua (Camerun) y Bongor (Chad). Se puede gestionar también otro tipo de alojamiento.

PRÁCTICAS EN GLOBALMON

Globalmon acoge a estudiantes para realizar las prácticas de estudios en nuestra entidad.
Todos aquellos estudios que estén relacionados con la cooperación para el desarrollo directa o indirectamente, tienen cabida en nuestra organización.
Tan solo tienes que presentarnos una propuesta que se adapte al plan de trabajo de Globalmon.

PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE PAÍSES DEL SUD

Desde hace algunos años, Globalmon acoge a estudiantes procedentes de países del sur que cursan sus estudios superiores en las universidades de Valencia (Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia).
Algunos de ellos estudian su carrera universitaria en Valencia y finalizan ésta realizando sus prácticas con nosotros,  otros cursan masters y postgrados complementarios a sus estudios.
Desde Globalmon además, gestionamos el alojamiento, las becas para la manutención y desplazamientos y ofrecemos asesoramiento legal y administrativo.

   Amplia tu información llamando al   962 950 668

    Espai Globalmon, en la calle Duc Alfons el vell, 5 en 46701 Gandía

También puedes aclarar tus dudas pinchando en el siguiente enlace y agregándote al grupo WhatsApp de Globalmon:    (*en breve)
O si deseas ampliar tu información y nos autorizas a ponernos en contacto contigo, por favor rellena el siguiente formulario con tus datos personales

 

[contact-form-7 id="435" title="Formulario de consulta para participar"]

 

   De acuerdo con la L.O. 15/1999, como solicitante aceptas la incorporación de sus datos a los ficheros de Globalmon.org. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición si así lo deseas.

GLOBALMON garantiza que estos datos serán tratados con la máxima confidencialidad y que no serán cedidos a terceros bajo ningún concepto.

19/05/2017

Viaja con nosotros

Grupo de niñas chadianas manejan una barca en el Logone

Un grupo de niñas chadianas manejan una barca en el rio Logone.

Viajes de inmersión cultural y de solidaridad al valle del Logone

La disponibilidad e intinerario de los viajes se adaptan en función de las realidades políticas y sociales del momento en el país.  Para mas información consultar previamente llamando a los teléfonos 962 950 668 (sede de GlobalMon) y 962 871 465 (Palau Ducal dels Borja). Preguntad por Jose Luís

 

Opción A

10 días: 5 de participación directa y 5 de turismo.

A la llegada los viajeros pasaran la primera noche en N’Djamena, por que a la mañana siguiente deberán realizar los trámites correspondientes con la policía (verificar visado y autorizar estancia). Con este trámite el viajero podrá recorrer todo el Valle de Logone sin problema alguno, independientemente de si esta en Camerún o en Chad. Alojamiento en la Casa de Acogida de Sana Logone y Globalmon, toda la estancia excepto una noche en que los viajeros dormirán en el Campamento del Parque Natural de Waza.

 • Días 1-5.
 • Educación no formal, actividades lúdico-educativas en entorno a los temas,  medioambiente, igualdad de género, revalorización de la cultura Massa, educación para la convivencia, educación creativa.
  El viajero se instalará en la casa de acogida de Sana Logone ( bien en Yagua o bien en Bongor) en función de la escuela donde vaya a realizar su voluntariado.
  De acuerdo con los profesores de la escuela, se desarrollarán las actividades programadas durante 5 días.
  Durante estos días, el voluntario tendrá la oportunidad de conocer a las Asociaciones de Padres y Madres de los alumnos, y conocer sus experiencias de primera mano, además de otros proyectos de Globalmon y Sana Logone, junto a los técnicos de Sana Logone. Además también podrá visitar en los ratos libres Yagoua y Bongor, y las respectivas sedes de Sana Logone etc.

Itinerario por el Valle de Logone:

 • Dia 6 : excursión a la Aldea de Roomsiki.
  Un enclave de montaña donde se cruzan las vías principales que comunican Chad y Camerún de Norte a Sur y de Este a oeste, y por tanto un lugar de paso de comerciantes y todo tipo de viajeros, en el que el mercado de frutas y verduras es sin duda un punto imprescindible a visitar.
  Desde la aldea, iniciaremos una pequeña ruta de montaña, durante la cual podremos disfrutar de un paisaje de gran riqueza natural y animal.
  Por la tarde llegada al Parque Natural de Waza. Donde cenaremos y dormiremos en los boukarous.
 • Dia 7: Parque Natural de Waza
  Salida muy temprano para realizar una ruta por el Parque Natural (entrada 5 euros incluida en los gastos del viaje).
  Esta es una de las Reservas Naturales de Africa Central más importante. En ella conviven miles de especies animales y vegetales de la región saheliana. Podremos ver, antílopes, elefantes, gacelas, jirafas, hipopótamos, avestruces, leones y una extensa variedad de aves.
  Regreso al albergue de Sana Logone (Bongor o Yagoua)
 • Dia 8: Pouss y las casas Obus.
  Excursión al poblado de Pouss, para visitar las llamadas casas Obus.
  Paradas en otras aldeas a lo largo río Logone.
 • Dia 9: N’Djamena
  Visita de la ciudad, hasta la hora de salida del avión.

 

Opción B

El viaje este pensado para grupos de 10 personas.

Alojamiento:
Habitaciones para dos personas, aunque se puede solicitar una tercera cama. Todas tienen baño.
N’Djamena: Misión Católica de N’Djamena
Bongor: Centro de Acogida Lama Lama
Yagoua: Albergue La Sentinelle
Parque Natural de Waza: Cabañas
Maroua: Hotel Dabah

 • Itinerario.:
  Dia 1: Llegada a N’Djamena    (capital de Chad)
  Cena y noche en Misión Católica

Llegada por la noche a la ciudad.

 • Dia 2: Poblados Massa
  Cena y noche en Bongor

Desayuno en la Misión Católica de N’Djamena. Salida dirección Bongor, a lo largo del río Logone. Parada en diferentes poblados Massa y lugares de especial interés natural y paisajístico. La estructura de los poblados y visita a algunas casas Massa donde las mujeres nos mostrarán como viven su día a día.
Durante la excursión se realizará una parada en unas de las escuelas construidas por Globalmon y Sana Logone, donde los viajeros tendrán la oportunidad de visitar a los alumnos y charlar con ellos y con los padres y madres y profesores.

 • Dia 3: Lago Gueré
  Cena y noche en Yagoua
  Visita al Lago, de gran riqueza animal, sobretodo por que en él podemos ver los hipopótamos que habitan en él. Además también podremos ver las técnicas de pesca tradicionales de la mano de las mujeres y los hombres que cada día lo hacen en el lago.
  Llegada a Yagoua.
 • Dia 4: Yagoua
  Cena y noche en Yagoua
  Visita de la ciudad, sede de Sana Logone (explicación sobre los proyectos por los técnicos), visita mercado central. Visita al nuevo Centro Cultural de Yagoua.
  Visita a la escuela Kalak, la primera escuela construida por la Campaña de Escolarización de Globalmon, y charla con los padres y madres de la Asociación y con los profesores de esta.
 • Dia 5: Roomsiki
  Cena y noche en Cabañas Parque Natural de Waza
 • Después del desayuno, excursión a la aldea de Roomsiki. Un enclave de montaña donde se cruzan las vías principales que comunican Chad y Camerún de Norte a Sur y de Este a oeste, y por tanto un lugar de paso de comerciantes y todo tipo de viajeros, en el que el mercado de frutas y verduras es sin duda un punto imprescindible a visitar.
  Desde la aldea, iniciaremos una pequeña ruta de montaña, durante la cual podremos disfrutar de un paisaje de gran riqueza natural y animal.
  Por la tarde llegada al Parque Natural de Waza. Donde cenaremos.
 • Dia 6: Parque Natural de Waza
 • Cena y noche en Maroua
  Salida muy temprano para realizar una ruta por el Parque Natural (entrada 5 euros incluida en los gastos del viaje).
  Esta es una de las Reservas Naturales de Africa Central más importante. En ella conviven miles de especies animales y vegetales de la región saheliana. Podremos ver, antílopes, elefantes, gacelas, jirafas, hipopótamos, avestruces, leones y una extensa variedad de aves.
  Llegada a la hora de la cena a Yagoua
 • Dia 7: Desayuno en Yagoua
  Excursión a Maroua y otras aldeas en las que Globalmon ha llevado a cabo proyectos.
 • Dia 8 Yagoua
  Cena y noche en Yagoua
  Excursión al poblado de Pouss, para visitar las llamadas casas Obus.
 • Dia 9 Vuelta a N’Djamena
  Salida a España.

Comida tradicional de la zona. Carnes y pescados a la brasa, Sopa de legumbres, Arroz especiado, Bola de sorgho etc.

 

Opción C

Campamento Solidario

4 semanas

Desarrollo de un programa integral de Fomento de la escolarización a alumnos/as, padres y madres y profesorado.
El programa se llevará a cabo en dos escuelas.

Alojamiento en los Albergues de Sana Logone y Globalmon

Durante las 4 semanas se programarán excursiones a los lugares de interés del Valle de Logone.
Lago Gueré, Poblado de Pouss y las casas Obus, Parque Natural de Waza, Aldea de Roosiki, Yagoua, Maroua, Bongor..

Antes de viajar los voluntarios deberán realizar un cursillo de formación con los técnicos de Globalmon.

Opción D

Prácticas en el Valle de Logone

Globalmon puede gestionar las prácticas de estudios en el Valle de Logone.

Requisitos:
Presentar un plan de trabajo, relacionado con alguno de los ámbitos de actuación de Globalmon
Campaña de escolarización
Refuerzo capacitación profesores/as
Autosuficiencia alimentaria
Cooperativas de microempresas
Sensibilización e iniciativas de mejora en materia de Higiene y salud, medioambiente y recursos naturales, igualdad de género.

O cualquier otra propuesta que sea evaluada positivamente por Globalmon y Sana Logone.

Tiempo a decidir por el estudiante en prácticas.

Todos los gastos los cubre el voluntario.

Alojamiento en los albergues de Sana Logone y Globalmon. Se puede gestionar también otro tipo de alojamiento. Tanto para la visita de los proyectos como los itinerarios de turísticos, los viajeros cruzan continuamente de un país al otro.

 

   Amplia tu información llamando al   962 950 668

    Espai Globalmon, en la calle Duc Alfons el vell, 5 en 46701 Gandía

También puedes aclarar tus dudas pinchando en el siguiente enlace y agregándote al grupo WhatsApp de Globalmon:    (*en breve)
O si deseas ampliar tu información y nos autorizas a ponernos en contacto contigo, por favor rellena el siguiente formulario con tus datos personales

 

[contact-form-7 id="435" title="Formulario de consulta para participar"]

 

   De acuerdo con la L.O. 15/1999, como solicitante aceptas la incorporación de sus datos a los ficheros de Globalmon.org. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición si así lo deseas.

GLOBALMON garantiza que estos datos serán tratados con la máxima confidencialidad y que no serán cedidos a terceros bajo ningún concepto.

19/05/2017

Voluntariado

Cooperantes de Globalmon

Voluntarios de Globalmon en viaje de inmersión cultural

Quieres ser voluntaria/o ?

Si tienes ganas de ser un voluntario de Globalmon, realizar un voluntariado con niños y jóvenes,   ser cooperante internacional y trabajar como voluntario ayudando a los demás, puedes colaborar con nosotros.

Podemos coordinarte tu voluntariado en África. Ponte en contacto con nosotros para que coordinemos tu programa de voluntariado.

También puedes aclarar tus dudas pinchando en el siguiente enlace y agregándote al grupo WhatsApp de Globalmon:   

 

[contact-form-7 id="435" title="Formulario de consulta para participar"]

  De acuerdo con la L.O. 15/1999, como solicitante aceptas la incorporación de sus datos a los ficheros de Globalmon.org.

Puedes ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición si lo deseas. Se conservarán con carácter confidencial.

19/05/2017

Participa

Dona ahora para la educación en África. Tu apoyo es urgente y vital. Haz un donativo. Tu aportación es de gran ayuda para el desarrollo de nuestros proyectos en África.

 • Puedes participar asociándote, ingresando como voluntaria/o ó participando en un viaje de inmersión cultural.
 • Quieres colaborar como socio/a ?  Puedes hacerlo aportando una cantidad anual que tu prefieras.
 • Puedes hacer una transferencia a:
 • También puedes depositar la cantidad que tu prefieras en la recepción de:

    Espai Globalmon, en la calle Duc Alfons el vell, 5 en 46701 Gandía (junto al Palau Ducal dels Borja)

   Amplia tu información llamando al   962 950 668

 

 

 

¿Cuándo es un buen momento para crear y liderar una campaña de crowdfunding en migranodearena.org a favor de Globalmon? Te proponemos algunas ocasiones:

 • Eventos deportivos: si participas en maratones, medias maratones, triatlones, travesías en aguas abiertas o en bicicleta, añade una causa solidaria a tu reto deportivo. ¡Tendrás una doble motivación!
 • Celebraciones: en lugar de recibir regalos con motivo de cumpleaños, aniversarios de bodas o comuniones, anima a tus amigos y familia a colaborar con tu reto solidario.
 • Reto personal: cualquier momento puede ser bueno para liderar un reto solidario. Sólo hace falta que quieras implicarte con una causa o entidad para decidirte. 
 • Retos en grupo/empresa: un grupo de empleados puede liderar un reto de recaudación a favor de GLOBALMON en migranodearena.org. Además, la empresa puede colaborar dentro de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
También puedes aclarar tus dudas pinchando en el siguiente enlace y agregándote al grupo WhatsApp de Globalmon:    (*en breve)
Si deseas ampliar tu información y nos autorizas a ponernos en contacto contigo, por favor rellena el siguiente formulario con tus datos personales

[contact-form-7 id="435" title="Formulario de consulta para participar"]

 

   De acuerdo con la L.O. 15/1999, como solicitante aceptas la incorporación de sus datos a los ficheros de Globalmon.org. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición si así lo deseas.

GLOBALMON garantiza que estos datos serán tratados con la máxima confidencialidad y que no serán cedidos a terceros bajo ningún concepto.

19/05/2017

Memorias

MEMORIAS

 

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Publicada el 20/06/13, en: ESTRATEGIA_EDUCACION_PARA_EL_DESARROLLO.pdf

 

Memòria d’activitats Globalmon 2012

Publicada el 02/05/13, en: Memoria_Actividades_GLOBALMON_2012_.pdf

 

Revista de la Fiesta TOKNA MASSA 2013

Publicada el 12/03/13, en: Revista_Labara_Tokna.PDF

 

Memória de actividades 2011

Publicada el 10/04/12, en: Memoria_Actividades_Globalmon_2011_01.pdf

 

Plan anual 2011

Publicada el 14/04/11, en: PLAN_ANUAL_2011.pdf

 

Memória 2010

Publicada el 30/12/10, en: Memoria_Anual_2010_Globalmon.doc

 

Plan anual 2010

Publicada el 01/01/10, en: PLAN_ANUAL_2010.pdf

 

Memória 2009

Publicada el 30/12/09, en: Memoria_Globalmon_2009.pdf

 

Memória 2008

Publicada el 30/12/08, en: MEMORIA_2008.pdf

 

Memória 2007

Publicada el 30/12/07, en: MEMORIA_2007.pdf

 

Memória 2006
Publicada el 30/12/06, en: memoria_2006.pdf

 

Memória 2005

Publicada el 30/12/05, en: MEMORIA_2005.pdf

 

Memória 2004

Publicada el 30/12/04, en: MEMORIA_2004.pdf

 

19/05/2017

Comercio Solidario

Trasiego comercial en el rio Logone Chad

Trasiego comercial fluvial en el Logone.

 

El “Espai Globalmon”, es una tienda de comercio solidario que tenemos en Gandia, en la sede central de nuestra organización.
En ella, ponemos a la venta gran variedad de objetos de artesanía procedente de los países en los que desarrollamos nuestras intervenciones.
Africa Subsahariana (Chad, Camerún, Senegal), América Latina (Bolivia), y Asia (Sry Lanka).

Figuras talladas en madera, juguetes hechos con cartón y decorado a mano, joyas étnicas, carteras, bolsos y sandalias de piel, abalorios de piedras preciosas, telas tintadas en ceras naturales, manteles pintados a mano, instrumentos musicales, piezas de decoración o menaje del hogar a base de materiales reciclados…

Todo ello comprado directamente a los artesanos a un precio justo y sin intermediarios, ya que creemos que con esta iniciativa contribuimos a fortalecer el tejido comercial de estas regiones y la perdurabilidad de la artesanía, en muchos de los casos en proceso de desaparición.
Por otro lado, la recaudación de fondos a través de la venta de estos artículos, nos sirve para financiar nuestros proyectos de desarrollo en estos países.

Visitanos:

       Alfons el Vell, 5 bajo
46701 Gandía (Valencia) España

   +34 962 950 668

   info@globalmon.org

19/05/2017

Campamentos de verano

Grupo de niños con una cooperante de Globalmon durante un campamento de verano.

Grupo de niños con una cooperante de Globalmon durante un Campamento de verano.

 

Desde el inicio de la Campaña de Escolarización de niños y niñas en el Valle del Logone, en Globalmon hemos querido fomentar el trabajo y la implicación del voluntariado como medio/actor de la sensibilización de las sociedades del Norte.

Por esta razón, cada escuela de primaria que se construye en el Valle del Logone va acompañada de la organización de un campamento de verano. En estos campamentos, se realizan talleres que fomentan la creatividad, la diversión y el aprendizaje a través de actividades lúdico-educativas, preparadas por un grupo de voluntarios de Globalmon que se desplaza al Valle del Logone. Los campamentos se celebran desde el año 2005 y es una iniciativa que ha tenido resultados muy positivos respecto a la motivación y sensibilización de las familias que habitan en el Valle. Las actividades están pensadas para realizar con los alumnos pero también con los padres y madres de estos y con los profesores de las escuelas y los animadores de Sana Logone, nuestra contraparte local.

Los campamentos se realizan anualmente durante los meses de julio y agosto, cuando los niños están de vacaciones y suelen durar entre 4 y 6 semanas. Durante este tiempo los voluntarios conviven con la sociedad camerunesa y chadiana, al tiempo que desarrollan el programa de actividades y conocen de primera mano la realidad de Africa.

Los campamentos pretenden ser un primer contacto de los niños y niñas y de la comunidad en general con la nueva escuela de primaria, recién construida. Se trata de integrarlos en su nuevo espacio común.
Si eres una persona con iniciativa, experiencia en actividades con niños y con conocimientos de francés (preferible pero no indispensable) y quieres ser voluntario, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros.

   Amplia tu información llamando al   962 950 668

    Espai Globalmon, en la calle Duc Alfons el vell, 5 en 46701 Gandía

También puedes aclarar tus dudas pinchando en el siguiente enlace y agregándote al grupo WhatsApp de Globalmon:    (*en breve)
O si deseas ampliar tu información y nos autorizas a ponernos en contacto contigo, por favor rellena el siguiente formulario con tus datos personales

 

[contact-form-7 id="435" title="Formulario de consulta para participar"]

 

   De acuerdo con la L.O. 15/1999, como solicitante aceptas la incorporación de sus datos a los ficheros de Globalmon.org. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición si así lo deseas.

GLOBALMON garantiza que estos datos serán tratados con la máxima confidencialidad y que no serán cedidos a terceros bajo ningún concepto.

 

 

19/05/2017

Turismo solidario

Cooperantes en un mercado local

Grupo de cooperantes de Globalmon de turismo en un mercado local.

 

Viajes de inmersión cultural y de solidaridad

¿Quieres conocer países como Chad y Camerún y hacerlo desde un punto de vista solidario y respetuoso? Globalmon te ofrece la posibilidad de conocer la realidad de estos paises a través del voluntariado internacional, los campos de trabajo y el turismo responsable.

Organizamos viajes al corazón de Africa, como una oportunidad de viajar al continente africano, conocer su realidad y colaborar en los proyectos que allí lleva a cabo Globalmon.

El circuito que proponemos recorre los países de Camerún y Chad, concretamente el Valle del Logone, el País Massa. El itinerario transcurre a lo largo del río Logone, des de la capita del Chad, N’Djamena, hasta las pequeñas aldeas alrededor de Yagoua y Bongor, en las que Globalmon desarrolla sus proyectos.

Ven a conocer el Valle del Logone: conocerás a la gente que lo habita, la riqueza natural, la diversidad de lenguas, etnias (Massa, Toupori, Peul, Mousgoum, Foulbé, etc) recubrirás un mundo nuevo, una realidad difícil de conocer desde nuestro contexto habitual.

 

   Amplia tu información llamando al   962 950 668

    Espai Globalmon, en la calle Duc Alfons el vell, 5 en 46701 Gandía

También puedes aclarar tus dudas pinchando en el siguiente enlace y agregándote al grupo WhatsApp de Globalmon:    (*en breve)
O si deseas ampliar tu información y nos autorizas a ponernos en contacto contigo, por favor rellena el siguiente formulario con tus datos personales

 

[contact-form-7 id="435" title="Formulario de consulta para participar"]

 

   De acuerdo con la L.O. 15/1999, como solicitante aceptas la incorporación de sus datos a los ficheros de Globalmon.org. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición si así lo deseas.

GLOBALMON garantiza que estos datos serán tratados con la máxima confidencialidad y que no serán cedidos a terceros bajo ningún concepto.

19/05/2017

Sensibilización

 Grupo de cooperantes de travesía en el rio Logone.

Grupo de cooperantes de travesía por el rio Logone en el Chad.

Educación y sensibilización para el Desarrollo y la Solidaridad Internacional dirigida a los jóvenes de la comarca de La Safor.

Globalmon como agente de cooperación al desarrollo en Africa Subshariana, contempla entre sus principales objetivos dar a conocer a la sociedad desarrollada la realidad de Africa Subshariana y las problemáticas que existen e impiden su desarrollo y el de todos los países menos avanzados, a través de la Educación para el desarrollo y la Solidaridad y la Sensibilización social. .

Para ello hemos previsto un proyecto de Educación para el desarrollo y la Solidaridad Internacional, en el que llevaremos a cabo una actividad formativa, enfocada a los jóvenes de 15 a 18 años.

La actividad se divide en dos ejes, en primer lugar un taller de educación para el desarrollo, de 10 sesiones en la que se trabajaran los siguientes temas:

 • Organizaciones Internacionales No gubernamentales y Cooperación Internacional al Desarrollo
 • Salud y desarrollo
 • Medio ambiente y desarrollo
 • Genero y desarrollo
 • Educación y desarrollo
 • Economía, consumo y desarrollo
 • Inmigración, causas y consecuencias
 • Participación social, voluntariado y desarrollo.
 • Objetivos del Milenio
 • Derechos Humanos y Derechos de la Infancia

En segundo lugar, una serie de intervenciones de diferentes organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes, en las que se dará a conocer su trabajo y las áreas de intervención en que desarrollan su labor.

 

 

 

Étnica

Desde el año 2003 se celebra el Festival de Música y Danzas del Mundo Etnica en el Patio de Armas del Palacio Ducal de los Borja en Gandia. Este es el primer festival de músicas del mundo de este nivel que se celebra en la zona. Tiene lugar en verano, normalmente durante el mes de julio y en él han actuado grupos de India y Corea del Sud entre otros.

El proyecto se desarrolló en colaboración con el Ayuntamiento de Gandia y el Palacio Ducal de los Borja. Con la intención de reivindicar la identidad cultural ante la globalización cultural, se trata de pensar en el “otro” no como un extraño sino como alguien de quien podemos aprender cosas nuevas y diferentes, con quien podemos compartir una misma realidad y a quien podemos mostrar también otro punto de vista.

Euro-Chantier (Manuales de sensibilización y educación por el desarrollo)

El dispositivo Euro-Chantiers ®: Creación de programas de educación para el desarrollo, es un proyecto financiado por la Unión Europea en el que participan
ONGD’s europeas y africanas, con la finalidad de crear cuatro manuales de educación para el desarrollo y la solidaridad.

Mediante estos manuales se pretende movilizar a la ciudadanía europea a favor del desarrollo, las estrategias y políticas de lucha contra la pobreza y las acciones a favor de las comunidades más pobres de los países menos desarrollados. En ellos se desarrollan actividades para incrementar entre los jóvenes europeos el nivel de información i de movilización sobre temas de educación, sanidad, el papel de la mujer y el medio ambiente.

Exposición “Enginyosa Àfrica”

La exposición que pertenece a la ong senegalesa ENDA Tiers Monde, es una muestra de objetos creada a partir de la reutilización de materiales desechados en un contexto socio-cultural urbano y escasos recursos económicos. “Ingeniosa Africa” es una ventana abierta a la creatividad de ser humano, que nos invita a reflexionar sobre la sociedad del consumo.
Estos objetos están organizados por grupos temáticos con paneles explicativos y acompañados por talleres de tipo lúdico-educativos para escolares, realizados por animadores-artesanos senegaleses.
La idea que nos ha movido a realizar esta exposición en el marco de nuestro programa de sensibilización, ha sido el poder ofrecer una imagen diferente del continente africano, de diversidad, creatividad y con un amplio potencial social, cultural y artístico.
Con esta intervención perseguimos el cambio en conceptos como la pobreza, la cooperación,  Africa en nuestra sociedad.
Dirigida a grupos escolares y asociaciones, se trata de realizar una actividad lúdica y pedagógica sobre la recuperación y el reciclaje de diferentes materiales.

Ferias y celebraciones

En Globalmon aportamos una visión más próxima a los alumnos de las escuelas de primaria, en particular y a la sociedad valenciana en general, sobre la situación de los países del Sud, participando en ferias de educación como EDUCAM o asistiendo a celebraciones cono “El Dia de Africa” en Valencia, para potenciar una reflexión critica sobre la desigualdad mundial y la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. También realizamos exposiciones de fotografía o de arte africano, con la finalidad de mostrar la cultura africana a los habitantes de nuestra sociedad y propiciar una actitud de respeto y entendimiento entre las personas de origen diferente y tradiciones diferentes.

 

19/05/2017

Que hacemos

Grupo de mujeres chadianas van de pesca

Grupo de mujeres chadianas, acarrean con las cestas de pesca

 

Globalmon esta ejecutando varios programas y proyectos en África, Ámerica Latina, Ásia y Europa en el marco de la cooperación al desarrollo:

En ÁFRICA

Las principales acciones de Globalmon se desarrollan en África subsahariana. Apoyamos al colectivo COESAFRI (Consenso Estratégico de Solidaridad con África) compuesto por estudiantes de la Universidad de Valencia y provenientes de distintos países africanos, reforzando su capacidad de acción y apoyándoles en iniciativas como la construcción de pozos de agua en las áreas rurales de sus países africanos de procedencia.

 

CAMERÚN Y CHAD (VALLE DEL LOGONE)

Campaña de escolarización (2006-2015)

Nuestro foco de atención se sitúa en la escolarización y mejora de la enseñanza. Para alcanzar esa meta, estamos construyendo escuelas de primaria que sustituyen a las actuales escuelas de paja o escuelas de pizarra junto a la sombra de un árbol. Nuestro objetivo a largo plazo es la construcción de 45 escuelas en 2015, para la consecución del cual solicitamos subvenciones públicas y privadas y nos servimos de los donativos de los socios de Globalmón. El coste de cada escuela es de 157.000 euros y están dotadas de seis aulas de clase, despacho de director, aseos completos, pozo de agua potable, instalaciones deportivas, etcétera.

Para promover una mejora en la calidad de la enseñanza primaria, cada escuela tiene un diseño pedagógico adaptado a su contexto local, y queremos formar a un total de 270 maestros, estando ya formados 48 son formados.

Además de la escolarización básica de niños (2º Objetivo de Desarrollo del Milenio hasta 2015: Lograr la enseñanza primaria universal) queremos promocionar a los mejores con estudios secundarios y universitarios.

Organizamos campamentos de verano, desarrollados en el sentido de convivencia y solidaridad, en los cuales participan voluntarios y voluntarias valencianos/as que llevan a cabo actividades lúdico-pedagógicas con los alumnos de las escuelas construidas.

En total, unos 15.000 niños y niñas se podrán escolarizar y unos 270 maestros podrán recibir una formación específica. El impacta del programa alcanzará a los 1.600.000 personas que viven en el valle del Logone.

Pozos

El agua contaminada causa casi el 80% de las muertes de niños y niñas en países en vías de desarrollo, y por este motivo en Globalmon priorizamos la construcción de pozos en todas las escuelas, de modo que el agua potable sea accesible a ellos en primera instancia y a toda la comunidad en general.

Microempresas de mujeres

Promovemos actividades generadoras de recursos en donde estén las escuelas y las asociaciones de padres y madres de alumnos. Se trata de apoyar actividades para generar ingresos relacionadas con la pesca, molinos de arroz, pequeña ganadería, costura, hortalizas, artesanado, pequeño comercio, etc. fijando nuestro foco de atención en las mujeres, las cuales son parte importante de la unidad familiar y a las que se quiere dotar de recursos económicos para el beneficio y la prosperidad de la familia en general.

Cultura

Se está construyendo un museo/casa de cultura que recoja toda la cultura étnica Massa del Chad y Camerún, que será un gran punto de interés para el turismo europeo o del resto de África. Se pretende poner de manifiesto las raíces culturales para que las generaciones venideras no se avergüencen de sus antepasados, aprendiendo a convivir con el mundo globalizado conservando la su propia identidad y guardando las riquezas que les pertenecen.

Soberanía alimentaria

Se están desarrollando acciones piloto para incrementar la producción de cereales (mijo y maíz) de 200 familias miembros de 5 APEEs (Asociaciones de Padres/Madres y Profesores de alumnos de las escuelas de Berena, Kolobo, Koumi-Fara, Huang y Bougoudang) en los municipios de Bongor y Huang, debido a que se pone de manifiesto las carencias alimenticias que sufre la población y que se agravan año tras año debido a las variaciones climáticas provocadas por el aumento de las temperaturas.

SENEGAL

Granja avícola

Se ha llevado a cabo la construcción de una granja avícola en Mbour para promover actividades generadoras de renta entre los jóvenes senegaleses que se encuentran en situación de paro laboral en la región de Thiés, de modo que se mejore su situación y la de sus familias, al mismo tiempo que se trabaja para satisfacer la demanda de este alimento (huevos y carne avícola)

En AMERICA LATINA · BOLIVIA

Soberanía alimentaria

Impulsamos la producción diversificada de productos agrícolas y apoyamos talleres de capacitación y liderazgo para jóvenes guaraníes de 30 comunidades localizadas en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Charagua Norte, de modo que se genere una producción sostenible y suficiente para abastecer los mercados de la zona.

 

 

19/05/2017

Con quién trabajamos

Grupo de niños aisten a una escuela chamizo tradicional

Grupo de niños en una escuela chamizo

Contrapartes

Nuestro trabajo sobre el terreno se articula a través de nuestras contrapartes locales. Las ong ó asociaciones locales con las que tenemos acuerdos de colaboración. En cada uno de los países en que intervenimos trabajamos con una ong local con las que mantenemos una buena relación de confianza y trabajo en equipo.
Nuestros socios locales son:

 

África

Camerún: Globalmon Camerún (ONGD).
Chad: Globalmon Camerún (ONGD).
Senegal: Globalmon Senegal (ONGD).
Guinea Ecuatorial: Diócesis de Ebibeyin ASAMA (ONGD)

America Latina

Bolivia: ARAKUAARENDA (ONGD)

Asia

Sri Lanka: ASOCIACIÓN GAMI LAK PUBUDUWA MATARA SHUBAR SHWEDA

 

 

Nuestros mas sinceros agradecimientos a nuestros colaboradores que son:

AECID

Ajuntament de Gandia

Cajamar

COESAFRI

Colegio Mayor La Coma

Europe Chantier

Generalitat Valenciana. Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

Diputació de Valencia

Ajuntament d’Ontinyent

Diputación de Ciudad Real

Ajuntament d’Alaquás

19/05/2017

Organigrama

 

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de Globalmon. Esta está formada por los miembros del Comité ejecutivo, que son:

1. José Luis Ferrer Soria
2. Josep Ramon Millet I Pons
3. Juan Luis Faus Cucart
4. Maria Ines Muñoz Pudralt
5. Manuel Porta Revert
6. Rogelia Escriviá Moscardo
7. Ana Maria Garcia Fernandez
8. Xavier Perez Escrivá
9. Clementine Pouatou
10. Empar Piera Boquera
11. Vicent Alandete Martinez
12. Evaristo Navarro Segura
13. Gil María Campos Alabau
14. Maria Marti Santapau
15. Ángela Part Ferrer
16. Ignasi Canet Castellá
17. Pepa Jordá Vazquez Martí
18. Leonor Vázquez Martí
19. Corinne Pappalardo Ordinaña
20. Berta Navarro Segura
21. Joan Francesc Peris
22. Jose Luis Garcia Del Cámpo
23. Maria Jose Reberra Juan
24. Vicent Santulària I Andrés
25. Joan Avilés
26. Julie Abitbol

 

 

Y tal y como se decidió en la Asamblea General del 1 de abril de 2011, la Junta Directiva con un mandato de dos años está formada por:

JUNTA DIRECTIVA

 

Presidente: José Luis Ferrer Soria

Secretaria: Corinne Pappalardo Ordiñana

Tesorera: Esperanza Vives Carrió

Vocal:Gil Mª Campos Alabau

Vocal: Josep Ramon Millet Pons

Vocal:Sandra Porcar Roman

Vocal: Facund Puig Muñoz

Vocal:Maria Marti Santapau

Vocal:Evarist Navarro Segura

Vocal:Vicent Alandete Martinez

 

En la sede central de Gandía:

 

Presidente: José Luis Ferrer Soria

Coordinador general de proyectos: Gil Mª Campos Alabau

Coordinador de área de proyectos: Ahmadou Ahmadou

Área de sensibilización y educación para el desarrollo: Sandra Porcar San Roman, Júlia Ballester Masip, Empar Piera Boquera, Corinne Pappalardo Ordiñana, Filomena Nogueroles, Juan Luis Faus Cucart, Berta Navarro Segura, Anna de Ancos Moreno, Rocio Blanco Ayala, Ana Maria Garcia Fernandez

Área de cooperación para el desarrollo: Júlia Ballester Masip, Antonio Muñoz Gomis, Vicente Bataller i Perelló, Toni Bataller, Patricia Maria Piñana Escutia.

Área del Codesarrollo: Clementine Pouatou, Espérance Litassou Moudaïta, Agathe Firida

Área de comunicación, marketing y diseño: Josep Ramon Millet Pons, Vicent Alandete Martínez, Grace Clavel Vera, Facund Puig Muñoz

Administración y finanzas: María Martí Santapau, Esperanza Vives Carrió, Cristina Ureña

 

En las delegaciones:

Picassent: Eduardo Vivó Gonzalez

Oliva: María Martí Santapau

Alzira: Empar Piera Boquera

Ontinyent: Berta Navarro Segura

Barcelona: Joan Avilés

Valencia: Filomena Nogueroles

Madrid: Ana Maria Garcia Fernandez

Ciudad Real: Antonio Muñoz Gomis

Guernika: Clementine Pouatou

Castellón de Rugat: Corinne Pappalardo

Alicante: Berta Navarro Segura

 

 

En los paises en que intervenimos:

 

Bolivia: Jorge Javier de Rodrigo Lacuesta

Camerún: Albert Litassou, Fontcha Joseph, Adamou Djobonvounang, Marana Gilbert, Gassita Rachel, Vissidi Clémentine, Vroumsia Dieudonné, Woumbondi Sylvestre, Fadima Passiri Angeline, Djobsia Alexandre

Chad: Limassou Saleh, Fikaoussou Siwillah Etienne, Ngafouta Filloh, Raphael Litassou

Senegal: Karim Fall, Amadou Diallo, Bakari Aidara

19/05/2017

Misión y objetivos

Pescador en el rio Logone

 

Globalmon es una entidad sin ánimo de lucro que pretende contribuir al desarrollo comunitario de los colectivos más desfavorecidos que residen en países empobrecidos. Para nosotros es interesante hacer aportaciones sobre la base del desarrollo y por eso nos centramos en proyectos de promoción de la escolarización de niños y niñas y mejora de las condiciones educativas en los países del tercer mundo, con marcada presencia en el Valle del Logone , entre Camerún y Chad. Sobre esta base pretendemos edificar un futuro prometedor para los niños y los jóvenes de hoy en día, los que poco a poco ven mejorada la calidad de su educación.

Para obtener un buen rendimiento académico es necesario mantener una alimentación equilibrada, la cual se ve mermada en la zona debido a las crisis alimentarias sufridas en el territorio del Sahel, el clima seco y árido hace que año tras año sea cada vez más difícil cultivar alimentos. Detectada esta necesidad por parte de nuestra contraparte Sana Logone, hemos llevado a cabo proyectos de soberanía alimentaria y potabilización del agua, así como de formación en técnicas de cultivo adaptadas a su realidad, para asegurar una buena nutrición a los habitantes de la zona y la sostenibilidad de los cultivos a largo plazo.

Finalmente, apoyamos iniciativas microempresariales de mujeres y jóvenes, con el fin de potenciar las capacidades locales y mejorar la calidad de vida de las poblaciones implicadas en los proyectos, facilitando el acceso a las materias primas que les permite producir y fabricar bienes y servicios que pueden vender a la comunidad, generando actividad económica a nivel local que beneficia el desarrollo comunitario en general.

 

Objetivos

Nuestro objetivo principal es acompañar en el desarrollo en los países empobrecidos y sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas de salud, educación, inmigración etc, con la finalidad de informar y crear, en última instancia, una masa crítica con opiniones bien fundamentadas. Distinguimos diferentes líneas de actuación, las cuales se podrían definir como los objetivos específicos de nuestra organización. Nuestro objetivo prioritario es la educación: creemos que la educación es la base sobre la que se asientan las oportunidades de las personas y es un requisito imprescindible para desarrollarse en el mundo actual. Por eso fomentamos la educación en los países empobrecidos y contribuimos a que esta sea de mayor calidad. De esta manera contribuimos a la consecución del segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal.

Además Globalmon trabaja para:

La Mejora de las condiciones alimentarias de la población de los países del Sur.

El Apoyo a iniciativas microempresariales de la población local.

Sensibilizar a la sociedad sobre los problemas existentes en los países en vías de desarrollo.

Educar a los ciudadanos en el desarrollo, especialmente a los niños y niñas y los jóvenes valencianos / as.

19/05/2017

Quiénes somos

Jose Luis con un grupo de niños

Jose Luis Ferrer a la puerta de un colegio financiado por Globalmon

Presentación

Globalmon es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) pequeña con sede en Gandia y Picassent. Desde 2003 llevamos a cabo acciones de cooperación internacional en los pueblos más subdesarrollados y desfavorecidos del África Subsahariana, concretamente en Camerún y Chad. También hemos colaborado con otras organizaciones en Guinea Ecuatorial y Senegal, América Latina (Bolivia) y Asia (Sri Lanka).

La asociación se constituyó en febrero de 2003 y nació con la pretensión de promocionar y defender los derechos humanos y facilitar el desarrollo de los pueblos del Valle del Logone, zona ubicada entre Camerún y Chad a la cual se habían desplazado un grupo de valencianos y valencianas que querían conocer de cerca y en primera persona cual era la realidad de ese territorio. Sensibilizados acerca de la problemática existente, decidieron crear la ONGD Globalmon, de la mano del presidente José Luis Ferrer Soria, fundador y principal promotor de esta iniciativa.

Con el paso de los años, Globalmon se ha ido afianzando como entidad de desarrollo y poco a poco logramos acercarnos más a nuestro objetivo fijado para el año 2015 y enmarcado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en consonancia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), más concretamente en el ODM número 2: Lograr la enseñanza primaria universal. Nuestro objetivo particular es el de construir 45 escuelas de primaria en el Valle del Logone que nos permitan escolarizar a 15.000 niñas y niños.

En general, el objetivo de las acciones impulsadas por Globalmon es contribuir a fortalecer el capital humano bien formado como herramienta para abordar la problemática de los países del Sur y del desarrollo humano en los países empobrecidos, así como también sensibilizar a la ciudadanía en general acerca de la situación de pobreza extrema que se vive en muchas regiones del mundo. También trabajamos en el área de codesarrollo, para promover la colaboración para el desarrollo entre los migrantes que residen en nuestro país y la población local del país en cuestión: el codesarrollo es una fuerte herramienta para promover el desarrollo desde la base, donde los propios habitantes de los países empobrecidos emprenden iniciativas apoyados por aquellos emigrantes que residen en otros lugares.

En el Estado Español disponemos de un equipo profesional con sede en Gandia (Valencia). Contamos con la colaboración de voluntarios distribuidos en diez (10) delegaciones (Picassent, Alicante, Alzira, Barcelona, Castelló de Rugat, Ciudad-Real, Oliva, Ontinyent, Madrid y Valencia). A su vez disponemos de un pequeño número de socios que con sus aportaciones nos ayudan a financiar proyectos en todas nuestras áreas de actuación.

En el Sur nuestro trabajo se articula a través de las contrapartes locales en Bolivia (Arakuaarenda), Camerún (SANA Logone Camerún), Chad (SANA Logone Chad), Guinea Ecuatorial (Diócesis de Ebibeyin), Senegal (Globalmon Dakar) y Sri Lanka (Shubar Shweda).

 

 

10/05/2016

Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!